Category: อ่านงบการเงิน

 

อ่านงบการเงิน คลังความรู้ และ Clip VDO ฉบับอธิบายแบบเข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นศึกษาวิธีการ อ่านงบการเงิน มีตัวอย่างสาธิตการวิเคราะห์หุ้นจริงประกอบ

อัตรากำไรขั้นต้น

อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin)

อัตรากำไรขั้นต้น (GPM) เป็นการวัดอัตราส่วนเปรียบเทียบผลกำไรขั้นต้นกับยอดขาย ทำให้สามารถประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานของกิจการ

อ่านต่อ
อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratios)

อัตราส่วนทางการเงิน เป็นเครื่องมือสำคัญในการวิเคราะห์ งบการเงิน ทำให้เห็นภาพรวมของบริษัท และความสามารถในการทำกำไรในเชิงเปรียบเทียบได้ง่ายขึ้น

อ่านต่อ
งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุน บอกความสามารถในการทำกำไร

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ หรือในชื่อเดิมว่า งบกำไรขาดทุน (Profit and Loss Statement) งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ หมายถึง งบการเงินที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของกิจการ ว่ามี รายได้ (Revenues) และ ค่าใช้จ่าย (Expenses) เป็นเท่าใด สำหรับรอบระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง เช่น งวด 3

อ่านต่อ
งบดุล หรือ งบแสดงฐานะการเงิน

งบดุล หรือ งบแสดงฐานะการเงิน ครบทุกองค์ประกอบ 3 ส่วน

งบดุล หรือ งบแสดงฐานะการเงิน (Statement of Financial Position) งบดุล คือ งบการเงินที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่ง ประกอบด้วย สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ (ทุน)

อ่านต่อ
งบการเงินคือ

งบการเงินคือ อะไร ? และ จุดมุ่งหมายของงบการเงิน

งบการเงินคือ รายงานทางการเงินและบัญชีที่มีแบบแผน เพื่อแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการ ในแต่ละงวดบัญชี

อ่านต่อ
สรุป งบการเงิน แบบ F45

สรุปผลการดำเนินงาน แบบ F45-1, F45-2, F45-3 ต่างกันอย่างไร ?

งบการเงิน ที่ประกาศจะมี สรุปผลการดำเนินงาน มาให้เราดูเบื้องต้นว่า กำไร เป็นเท่าไหร่บ้าง ? แต่เคยสงสัยหรือไม่ครับว่า F45-1, F45-2, F45-3 แต่ละแบบต่างกันอย่างไร

อ่านต่อ