Category: อ่านงบการเงิน

 

อ่านงบการเงิน คลังความรู้ และ Clip VDO ฉบับอธิบายแบบเข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นศึกษาวิธีการ อ่านงบการเงิน มีตัวอย่างสาธิตการวิเคราะห์หุ้นจริงประกอบ

สรุปงบการเงินไตรมาส2 2019

สรุปงบ ไตรมาส2 2019

Update วันที่ 14 สิงหาคม 2562 (ประกาศงบคืนสุดท้าย)ช้าสุดเช้าวันที่ 15 สิงหาคม 2562 อาจจะยังไม่ครบทุกตัวที่ประกาศนะครับ และตรวจสอบกับงบจริงอีกครั้งนะครับ YOY คือ ไตรมาส2 ปีนี้ เทียบกับ ไตรมาส2 ปีที่แล้ว QOQ คือ

อ่านต่อ

Assets Turnover อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน

อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (Assets Turnover Ratio) ใช้วัดความสามารถของบริษัทในการสร้างรายได้จากสินทรัพย์ทั้งหมดที่บริษัทมี

อ่านต่อ
ROE

ROE อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

ROE (Return On Equity) แสดงความสามารถในการทำกำไรเทียบกับส่วนของเจ้าของ (ทุน) บอกความเก่งของกิจการได้ แต่ต้องอย่าลืมดูหนี้สินประกอบด้วย

อ่านต่อ
ROA

ROA อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม

ROA (Return On Assets) แสดงความสามารถในการทำกำไรเทียบกับสินทรัพย์ที่มี ว่าก่อให้เกิดผลตอบแทนกลับคืนมามากน้อยเพียงใด แสดงถึงความเก่งของกิจการ

อ่านต่อ
อัตรากำไรสุทธิ

อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin)

อัตรากำไรสุทธิ (NPM) แสดงถึงความสามารถในการทำกำไรสุทธิ เปรียบเทียบกับยอดขาย ทำให้ทราบถึงความสามารถในการทำกำไรสุทธิของกิจการภายหลังจากการหักค่าใช้จ่ายทุกรายการแล้ว

อ่านต่อ
อัตรากำไรขั้นต้น

อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin)

อัตรากำไรขั้นต้น (GPM) เป็นการวัดอัตราส่วนเปรียบเทียบผลกำไรขั้นต้นกับยอดขาย ทำให้สามารถประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานของกิจการ

อ่านต่อ
อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratios)

อัตราส่วนทางการเงิน เป็นเครื่องมือสำคัญในการวิเคราะห์ งบการเงิน ทำให้เห็นภาพรวมของบริษัท และความสามารถในการทำกำไรในเชิงเปรียบเทียบได้ง่ายขึ้น

อ่านต่อ
งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุน บอกความสามารถในการทำกำไร

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ หรือในชื่อเดิมว่า งบกำไรขาดทุน (Profit and Loss Statement) งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ หมายถึง งบการเงินที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของกิจการ ว่ามี รายได้ (Revenues) และ ค่าใช้จ่าย (Expenses) เป็นเท่าใด สำหรับรอบระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง เช่น งวด 3

อ่านต่อ
งบดุล หรือ งบแสดงฐานะการเงิน

งบดุล หรือ งบแสดงฐานะการเงิน ครบทุกองค์ประกอบ 3 ส่วน

งบดุล หรือ งบแสดงฐานะการเงิน (Statement of Financial Position) งบดุล คือ งบการเงินที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่ง ประกอบด้วย สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ (ทุน)

อ่านต่อ
งบการเงินคือ

งบการเงินคือ อะไร ? และ จุดมุ่งหมายของงบการเงิน

งบการเงินคือ รายงานทางการเงินและบัญชีที่มีแบบแผน เพื่อแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการ ในแต่ละงวดบัญชี

อ่านต่อ