อัตราส่วนทางการเงิน

รวม อัตราส่วนทางการเงิน

รวม อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratios)

คำอธิบายอัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratios) สูตรในการคำนวณแสดงวิธีทำอย่างละเอียด

การวิเคราะห์ค่าที่ได้ การนำมาใช้งาน ข้อควรระวัง ทั้งหมดรวบรวมไว้ที่นี่


เกริ่นนำ อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratios)

อัตราส่วนทางการเงิน เป็นเครื่องมือสำคัญในการวิเคราะห์ งบการเงิน

ทำให้เห็นภาพรวมของบริษัท และความสามารถในการทำกำไรในเชิงเปรียบเทียบได้ง่ายขึ้น


อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร

อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin)

อัตรากำไรขั้นต้น (GPM) เป็นการวัดอัตราส่วนเปรียบเทียบผลกำไรขั้นต้นกับยอดขาย

ทำให้สามารถประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานของกิจการ

อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin)

อัตรากำไรสุทธิ (NPM) แสดงถึงความสามารถในการทำกำไรสุทธิ เปรียบเทียบกับยอดขาย

ทำให้ทราบถึงความสามารถในการทำกำไรสุทธิของกิจการภายหลังจากการหักค่าใช้จ่ายทุกรายการแล้ว

ROA อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม

ROA (Return On Assets) แสดงความสามารถในการทำกำไรเทียบกับสินทรัพย์ที่มี

ว่าก่อให้เกิดผลตอบแทนกลับคืนมามากน้อยเพียงใด แสดงถึงความเก่งของกิจการ

ROE อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

ROE (Return On Equity) แสดงความสามารถในการทำกำไรเทียบกับส่วนของเจ้าของ (ทุน)

บอกความเก่งของกิจการได้ แต่ต้องอย่าลืมดูหนี้สินประกอบด้วย


อัตราส่วนประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์

Assets Turnover อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน

อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (Assets Turnover Ratio) ใช้วัดความสามารถของบริษัทในการสร้างรายได้จากสินทรัพย์ทั้งหมดที่บริษัทมี


อัตราส่วนทางการเงิน คือ

อธิบายถึงฐานะความมั่นคงทางการเงิน ผลการดำเนินงานของกิจการ เป็นการนำตัวเลขจากงบการเงินที่เกี่ยวข้องกันมาหาอัตราส่วนต่างๆ

เพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกิจการในอดีต

ช่วยให้เข้าใจสุขภาพทางการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการได้ดียิ่งขึ้น

ข้อดี 

ทำให้ประเมินฐานะทางการเงิน และความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจในเชิงเปรียบเทียบได้ง่าย

โดยอาจนำมาเปรียบเทียบกับกิจการในอดีต หรือเปรียบเทียบกับบริษัทคู่แข่ง หรือเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมได้

การเปรียบเทียบกับกิจการในอดีต

ทำให้ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของฐานะการเงิน ประสิทธิภาพการดำเนินงาน เป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้าของปัญหาที่จะเกิดขึ้น

การเปรียบเทียบกับบริษัทคู่แข่ง

ทำให้ความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และความสามารถผู้บริหารของธุรกิจประเภทเดียวกัน

(หมายเหตุ ต้องทำความเข้าใจให้ดีก่อนการเปลี่ยบเทียบ เพราะแต่ละบริษัทอาจมีการใช้นโยบายทางบัญชีที่ต่างกัน)

ใช้เปรียบเทียบกับเป้าหมายทางธุรกิจ

ว่าเป็นไปตามที่ผู้บริหารได้ตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่ หากไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จะได้ทำการหาสาเหตุและแก้ไขต่อไป

สะดวกต่อการวิเคราะห์งบการเงิน

ผู้ใช้งบการเงินหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทราบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจมากยิ่งขึ้น


ข้อควรระวัง 

รวมรายการที่ผิดปกติไว้ด้วย

อัตราส่วนทางการเงินเป็นการคำนวณจากตัวเลขในงบการเงินโดยตรง ซึ่งรวมรายการที่ผิดปกติไว้ด้วย

เช่น กำไรพิเศษจะถูกรวมไว้ในงบการเงินแล้ว เมื่อนำมาคำนวณอัตราส่วนทำให้สูงกว่าปกติ หากไม่เจาะลึกลงในรายละเอียดทำให้เข้าใจผิดได้

  • เช่น บางปีบริษัทขายที่ดินออกไปทำให้มีกำไรสูงกว่าปกติ ทำให้ไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบกับปีปกติได้ ดังนั้นหากจะนำมาวิเคราะห์ ควรหักกำไรส่วนนี้ออกเสียก่อน
  • หรือ มีการตั้งสำรองต่างๆ ทำให้ อัตราการทำกำไรแย่กว่าปีก่อน

ไม่ควรเปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงินข้ามอุตสาหกรรมที่มีลักษณะธุรกิจแตกต่างกัน

ทำให้เข้าใจคลาดเคลื่อนได้ แต่ถึงแม้จะเปรียบเทียบกับบริษัทคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน ก็ควรดูรายละเอียดประกอบด้วย

เพราะแต่ละบริษัทก็มีธรรมชาติในการประกอบธุรกิจไม่เหมือนกันซะทีเดียว รวมถึงนโยบายทางบัญชีที่แตกต่างกันได้

  • เช่น ธุรกิจขายบ้านจัดสรร กับธุรกิจค้าปลีก ย่อมมีอัตราทำกำไรที่ต่างกัน โดยเบื้องต้นไม่สามารถใช้อัตราส่วนทางการเงินเปรียบเทียบกันโดยตรงได้
  • ควรเข้าใจลักษณะธุรกิจ (Business Model) ประกอบด้วย

 

— กำลัง update ส่วนที่เหลือ ครับ —

 

สนใจศึกษาการอ่านงบการเงินเพิ่มเติมได้ที่นี่

ขอขอบคุณครับ

Mr.LikeStock