ROA อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม

ROA (Return On Assets) แสดงความสามารถในการทำกำไรเทียบกับสินทรัพย์ที่มี ว่าก่อให้เกิดผลตอบแทนกลับคืนมามากน้อยเพียงใด แสดงถึงความเก่งของกิจการ

เช่น หากมีสินทรัพย์ 100 บาท สามารถนำไปสร้างกำไรได้กี่บาท ?

สูตรในการคำนวณ ROA

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ = EBIT x 100 / รวมสินทรัพย์ (เฉลี่ย) มีหน่วยเป็น %

หมายเหตุ EBIT (Earnings Before Interest Tax) คือ กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ดังนั้นค่าควรเป็น

ควรมีค่ามาก

ค่าที่ได้

ควรมีค่าสูง เพราะแสดงว่าธุรกิจสามารถให้ผลตอบแทนจากการสินทรัพย์รวมสูง ใช้สินทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หากมีค่าต่ำ อาจเกิดจากการที่กิจการไม่ได้ใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่อย่างเต็มที่ หรือใช้สินทรัพย์ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

ข้อสังเกต

ธรรมชาติของแต่ละธุรกิจมีความจำเป็นในการใช้สินทรัพย์ไม่เท่ากัน

เช่น บริษัทผลิตซอฟต์แวร์จะใช้สินทรัพย์น้อยกว่าโรงงานผลิตสินค้า ทำให้บริษัทผลิตซอฟต์แวร์มักจะมีค่าอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ที่สูงกว่า เป็นต้น

หรือ อีกกรณีหนึ่งคือ บริษัท A และ บริษัท B ทำธุรกิจเหมือนๆ กัน เก่งพอๆ กัน แต่ บริษัท A เลือกที่จะซื้อสินทรัพย์เป็นของตนเอง แต่ บริษัท B ใช้การเช่าแทน

ดังนั้น ค่า ROA ของ 2 บริษัทนี้จะต่างกัน ให้เดาว่าใครน่าจะสูงกว่าและเพราะอะไรครับ ?

คำตอบ คือ บริษัท B จะสูงกว่าโดยปริยาย เพราะมีสินทรัพย์น้อยกว่า
เวลาวิเคราะห์นำไปเปรียบเทียบจึงจำเป็นต้องลักษณะของสินทรัพย์ด้วย

ลักษณะที่เหมาะในการนำไปใช้เปรียบเทียบ

คือ เปรียบเทียบบริษัทเดียวกัน แต่คนละงวดปี ทำให้เห็นถึงพัฒนาการของบริษัท ว่าเก่งขึ้นหรือไม่ (ใช้สินทรัพย์ไปสร้างรายได้ ได้ดีขึ้นหรือไม่)


ตัวอย่างการคำนวณ

บริษัท ตัวอย่าง จำกัด มี งบการเงินดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

 

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

 

บริษัท ตัวอย่าง จำกัด ปีที่ 2 สามารถคำนวณ ได้ดังนี้

กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (EBIT) = 416,000 บาท
(จาก งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ)

สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย) 1,072,000 + 1,190,000 = 1,131,000 บาท
(จาก งบแสดงฐานะการเงิน)

อธิบายได้ว่า

สินทรัพย์รวมทุก 100 บาท มีความสามารถทำกำไร (EBIT) เท่ากับ 36.78 บาท

การนำไปวิเคราะห์

สามารถนำไปเปรียบเทียบผลการดำเนินงานบริษัทเดิมแต่คนละงวด เพื่อดูความสามารถในการทำกำไรเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ที่มี กรณีนี้จะเหมาะมาก หากค่า ROA สูงขึ้นแปลว่าเก่งขึ้นนั่นเอง

เช่น กรณีของ หุ้น AOT บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 

จะเห็นว่าปีล่าสุดมีค่าเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน ถือว่าเก่งขึ้น

หากดูย้อนหลังจะเห็นได้ว่า มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

สรุป

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม เป็นการวัดความสามารถในการทำกำไรเทียบกับสินทรัพย์ที่มี หากมีค่ามากมักจะดี

แต่ไม่ควรดูข้ามบริษัท เพราะมีลักษณะสินทรัพย์ไม่เหมือนกัน

สิ่งที่เหมาะในการดูคือ การเทียบบริษัทเดิมว่าปีนี้ ดีกว่าปีที่แล้วหรือไม่ ก็แสดงว่าเก่งขึ้นนั่นเอง


สนใจศึกษาการอ่านงบการเงินเพิ่มเติมได้ที่นี่

ขอขอบคุณครับ

Mr.LikeStock