General Mandate ขอเพิ่มทุนหุ้น แบบล่วงหน้า ?

การเพิ่มทุนแบบ General Mandate ต่างจากการเพิ่มทุนทั่วไปตรงช่วงเวลาและวิธีการ คือ บริษัทจะขอมติเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้า และเมื่อกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทควรจะเพิ่มทุนก็สามารถทำได้เลยโดยไม่ต้องขอมติแล้ว

เรามาเริ่มกันที่ concept ของการเพิ่มทุนก่อนการเพิ่มทุน คือ การที่บริษัท ต้องการเงินจากนักลงทุน เพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ โดยแลกกับการให้ส่วนแบ่งหรือ “หุ้น” แก่นักลงทุนนั่นเอง

รูปแบบของการเพิ่มทุนปัจจุบัน มีอยู่ 2 แบบ ดังนี้

1. การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน เป็นการเพิ่มทุนที่บริษัทจะต้องแจ้งให้นักลงทุนทราบว่าจะนำเงินที่ได้ไปใช้ทำอะไร เช่น นำไปล้างขาดทุนสะสม ใช้หนี้ ขยายกิจการ หรือเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน เป็นต้น

2. การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

General Mandate ในภาษาไทยให้ความหมายว่า เป็นการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป มีวิธีการ คือ บริษัทจะขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้า โดยยังไม่กำหนดว่าจะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปใช้ทำอะไรและเมื่อเวลาผ่านไป กรรมการบริษัท มองว่าเป็นช่วงเวลาที่บริษัทควรทำการเพิ่มทุน กรรมการบริษัทก็มีอำนาจกำหนดวัตถุประสงค์ กำหนดวิธีการจัดสรร และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้เลย ไม่ต้องมาขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกแล้วซึ่งช่วยลดขั้นตอนและสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้ทันท่วงทีโดยการเพิ่มทุนแบบ General Mandate จะสามารถลดระยะเวลาได้ถึง 2-3 เดือน เมื่อเทียบกับแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน

ประโยชน์ต่อบริษัท

  • เป็นการเพิ่มทางเลือกในการเพิ่มทุนให้กับบริษัท
  • เพิ่มความคล่องตัวให้กับบริษัท
  • ลดขั้นตอน ค่าใช้จ่าย และระยะเวลา

ประโยชน์ต่อนักลงทุน

  • ยังได้รับผลตอบแทนและได้รับการคุ้มครองสิทธิเพียงพอ

หลักเกณฑ์ การเพิ่มทุนแบบ General Mandate เงื่อนไขหลัก มีดังนี้

1. เงื่อนไขเกี่ยวกับผู้ซื้อหุ้นเพิ่มทุน บริษัทสามารถเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (RO) หรือผู้ถือหุ้นใหม่ (Non-RO) ที่ประกอบไปด้วย ประชาชนทั่วไป (PO) และบุคคลในวงจำกัด (PP) ซึ่งจำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดจากทุกฝ่าย จะต้องไม่เกิน 30% ของทุนชำระแล้วก่อนการเพิ่มทุน

2. ราคาที่เสนอขายหุ้นเพิ่มทุน ราคาที่เสนอขายต่อ RO จะไม่มีกำหนด ส่วนของ Non-RO จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ก.ล.ต

นักลงทุนควรทำอย่างไร ?

  • อย่างแรกต้องเข้าใจผลกระทบหลังจากการเพิ่มทุนก่อน นั่นคือ Dilution Effect กล่าวง่าย ๆ คือ เมื่อเพิ่มทุน จะทำให้จำนวนหุ้นมีมากขึ้น เมื่อจำนวนหุ้นมากขึ้น จะทำให้ส่วนแบ่ง ที่เราพึงจะได้รับ “น้อยลง” นั่นเอง
  • แต่การเพิ่มทุนแบบ General Mandate เป็นวิธีที่ทำให้เกิด Control Dilution Effect สูงสุดไม่เกิน 20%
  • เมื่อบริษัทต้องการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าจะนำเงินไปทำอะไร เพราะฉะนั้นเราต้องมั่นใจว่า กรรมการหรือผู้บริหารที่เราให้อำนาจไปแล้ว จะนำเงินไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่เรามองไว้
  • เราต้องดูการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท (Corporate Governance) นั้นว่า

ดังนั้นเมื่อบริษัททำการเพิ่มทุนนักลงทุนสายพื้นฐานอย่างเราต้องให้ความสำคัญว่าผู้บริหารจะนำเงินของเราไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อนักลงทุนหรือไม่

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

? แอด Line มีของแจก ฟรี!!!

Line id : @MrStock

? Line : https://MrStock.me/line( คลิก ที่ลิ้งก์เพื่อแอดเพื่อนได้เลย)

? คอร์ส หุ้น vi มือใหม่ ง่ายกว่าอ่านเอง รับประกัน ???

✅https://MrStock.me/vi/