BOI สิทธิประโยชน์ทางภาษี เกี่ยวข้อง กับ หุ้น อย่างไร

BOI คือหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ส่งเสริมการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ หากกิจการอยู่ในอุตสาหกรรมที่สำนักงานกำหนดไว้ จะได้รับยกเว้นภาษีบางประเภท  

BOI คืออะไร

The Board of Investment of Thailand หรือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นหน่วยงานราชการสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการส่งเสริมการลงทุนทั้งในประเทศและการลงทุนของไทยในต่างประเทศ

BOI
ที่มา https://www.boi.go.th/en/index/

BOI ให้สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง

สิทธิประโยชน์ด้านภาษี

• ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 13 ปี (ขึ้นกับประเภทกิจการและเงื่อนไข)
• ลดหย่อนภาษีเงินได้ 50% อีก 5 ปี (เฉพาะเขตส่งเสริมการลงทุน)
• ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
• ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบผลิตเพื่อการส่งออก
• ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนา

BOI – สิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษี

• อนุญาตต่างชาติถือหุ้น 100% (ยกเว้นกิจการตามบัญชีหนึ่งท้ายพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวหรือที่มีกฎหมายอื่นกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ)
• อนุญาตให้ถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน
• อนุญาตให้ช่างฝีมือ/ผู้ชำนาญการเข้ามาทำงาน

ประเภทกิจการที่ BOI ส่งเสริม

บีโอไอ จะออกบัตรส่งเสริม ให้กับบริษัทที่ยื่นคำขอรับสิทธิ ซึ่งจะมีเงื่อนไขและกระบวนการพิจารณาแยกตามประเภทกิจการ โดยปัจจุบันมี 5 อุตสาหกรรมที่มีสิทธิได้รับยกเว้นภาษี ดังนี้

อุตสาหกรรมการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และการแพทย์

เช่น กิจการผลิตปุ๋ย สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ กิจการผลิตยา/เครื่องมือการแพทย์ และกิจการวิจัยและพัฒนา และ/หรือ อุตสาหกรรมการผลิตสารเวชภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ เป็นต้น

อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

เช่น กิจการผลิตเครื่องจักร ผลิตรถยนต์ ผลิตหรือซ่อมอากาศยาน กิจการสถานีบริการอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานพาหนะไฟฟ้า กิจการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์โทรคมนาคม/อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกซ์ เป็นต้น

ที่มา https://www.prachachat.net/motoring/news-347455

อุตสาหกรรมพื้นฐานและอุตสาหกรรมสนับสนุน

เช่น กิจการสำรวจแร่/เหมืองแร่ ผลิตโลหะ ผลิตแก้วหรือเซรามิกซ์ กิจการโรงกลั่นน้ำมัน กิจการไฟฟ้าและไอน้ำ กิจการรีไซเคิล บำบัดของเสีย กิจการนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ เป็นต้น

อุตสาหกรรมดิจิทัล สร้างสรรค์ และบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

เช่น กิจการผลิตอัญมณี และเครื่องประดับ กิจการผลิตสิ่งพิมพ์ กิจการผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอหรือชิ้นส่วน กิจการซอฟต์แวร์/Cloud Service กิจการศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ กิจการโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น

การวิจัยและพัฒนา และการพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมาย

เช่น กิจการพัฒนา Biotechnology, Nanotechnology, Digital Technology เป็นต้น

ดูรายละเอียดของแต่ละอุตสาหกรรม คลิก

หุ้นของเราได้รับ BOI แล้วดีอย่างไร

หากกิจการที่เรามีหุ้นส่วนอยู่ ได้รับสิทธิประโยชน์จาก บีโอไอ จะช่วยลด “ค่าใช้จ่าย” สำหรับการจ่ายภาษีเงินได้ และมีความได้เปรียบกว่ากิจการอื่น ซึ่งจะทำให้มีกำไรสุทธิสูงกว่าหากเทียบที่ต้นทุนเท่ากัน

BOI
BOI

ที่มา คอร์สเริ่มอ่านงบการเงิน หาหุ้นดี

Case Study

EA: บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ เช่น กลีเซอรีน ไบโอดีเซล RBD และ Pure Glycerine เป็นต้น

STA: บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ เช่น ถุงมือยาง ถุงมือสำหรับตรวจโรค Medical Rubber Gloves ถุงมือยางธรรมชาติและหรือถุงมือยางสังเคราะห์ ยางแท่ง ศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศด้วยระบบที่ทันสมัย น้ำยางข้น / หางน้ำยาง เป็นต้น

EFORL บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ เช่น ซอฟต์แวร์ประเภท Enterprise Software, Digital Content และ Embedded System เป็นต้น

สุดท้ายนี้ …

ค่าใช้จ่ายเป็นตัวแปรสำคัญที่ต้องวิเคราะห์ เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อกำไรของกิจการ ดังนั้น ธุรกิจใดที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากบีโอไอ จะถือว่าได้เปรียบไปหนึ่งต่อเมื่อเทียบกับธุรกิจใกล้เคียง

สนใจบทความการวิเคราะห์รายได้ คลิก

แอด Line มีของแจก ฟรี!!!

Line id : @MrStock
? Line : https://MrStock.me/line/
( คลิก ที่ลิ้งค์เพื่อแอดเพื่อนได้เลย)

ข้อมูลอ้างอิง
https://www.boi.go.th/

Admin : Kamonwan