เริ่มต้น อ่านงบการเงิน

รวมรวม ความรู้อ่านงบการเงิน ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน

 

งบการเงินคือ

งบการเงินคือ อะไร ? และ จุดมุ่งหมายของงบการเงิน

งบการเงินคือ รายงานทางการเงินและบัญชีที่มีแบบแผน

เพื่อแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน

และกระแสเงินสดของกิจการ ในแต่ละงวดบัญชี

 

รู้หรือไม่งบการเงินนั้นประกอบด้วย 5 อย่าง

งบของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นั้น เวลาเค้าประกาศงบ

จะให้มาทั้งหมด 5 อย่าง และ 1 ของแถม อะไรคือของแถม ?

 

 

งบดุล หรือ งบแสดงฐานะการเงิน

งบดุล หรือ งบแสดงฐานะการเงิน

งบดุล หรือ งบแสดงฐานะการเงิน (Statement of Financial Position)

งบดุล คือ งบการเงินที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่ง

ประกอบด้วย สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ (ทุน)

 

งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ (Profit and Loss Statement)

งบกำไรขาดทุน (เบ็ดเสร็จ) หมายถึง งบการเงินที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของกิจการ

ว่ามี รายได้ และ ค่าใช้จ่าย เป็นเท่าใดสำหรับรอบระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง เช่น งวด 1 ปี

 

งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด (Statement of Cash Flow) ครบทั้ง 3 กิจกรรม เข้าใจง่าย

งบกระแสเงินสด แสดงถึงการได้มาและการใช้ไปของเงินสด

ทำให้นักลงทุนทราบถึงสภาพคล่องของกิจการ และกระแสเงินสดที่ไหนเวียนในกิจการ แบ่งเป็น 3 กิจกรรม

 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น เห็นการเคลื่อนไหวของทุน

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น แสดงการเปลี่ยนแปลงทุน ระหว่างต้นงวดและปลายงวด

เช่น กำไร/ขาดทุน เพิ่มทุน จ่ายปันผล ทำให้ทราบารเคลื่อนไหวของ ทุน ชัดเจน

 

อ่านงบการเงิน ฉบับสรุปสั้นๆ 3 งบหลัก

คลิปสรุปอ่านงบการเงิน ฉบับกระชับ เข้าใจง่าย

คลิปสรุปอ่านงบการเงิน ฉบับกระชับ เข้าใจง่าย ประกอบด้วย 1 งบแสดงฐานะการเงิน 2 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 3 งบกระแสเงินสด

 

งบการเงินบอกอะไร

งบการเงินบอกอะไร ได้บ้าง ? หากดูดีๆ มีอะไรซ่อนอยู่

งบการเงินบอกอะไร ? งบการเงินนั่นเป็นสิ่งที่เกิดมาแล้วในอดีต

ไม่สามารถบอกอนาคตได้ 100% แต่พอบอกอะไรบางอย่างได้

หากจับความสัมพันธ์กันดีๆ มีอะไรซ่อนอยู่