Tag: Financial Ratios

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratios)

อัตราส่วนทางการเงิน เป็นเครื่องมือสำคัญในการวิเคราะห์ งบการเงิน ทำให้เห็นภาพรวมของบริษัท และความสามารถในการทำกำไรในเชิงเปรียบเทียบได้ง่ายขึ้น

อ่านต่อ