Tag: หุ้น

รวมลักษณะธุรกิจหุ้นไทย

รวมลักษณะธุรกิจหุ้นไทย

ครบทุกตัว ทั้ง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และ mai เกือบ 800 หุ้น รวมมาไว้ในหน้าเดียว ครบจบเลยมีบอก กลุ่มอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ ไว้ด้วย

อ่านต่อ
งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุน บอกความสามารถในการทำกำไร

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ หรือในชื่อเดิมว่า งบกำไรขาดทุน (Profit and Loss Statement) งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ หมายถึง งบการเงินที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของกิจการ ว่ามี รายได้ (Revenues) และ ค่าใช้จ่าย (Expenses) เป็นเท่าใด สำหรับรอบระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง เช่น งวด 3

อ่านต่อ