Tag: งบแสดงฐานะการเงิน

งบดุล หรือ งบแสดงฐานะการเงิน

งบดุล หรือ งบแสดงฐานะการเงิน ครบทุกองค์ประกอบ 3 ส่วน

งบดุล หรือ งบแสดงฐานะการเงิน (Statement of Financial Position) งบดุล คือ งบการเงินที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่ง ประกอบด้วย สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ (ทุน)

อ่านต่อ