หุ้น SAK – Opportunity day Q1/2021

หุ้น SAK หรือ บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)กลุ่ม ธุรกิจการเงิน/เงินทุนและหลักทรัพย์ ลักษณะธุรกิจ บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อ โดยสามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มธุรกิจ ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน (จํานําทะเบียนรถ) 82.4% ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลที่มิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน 2.8% ธุรกิจสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์

อ่านต่อ

หุ้น ORI – Opportunity day Q1/2021

หุ้น ORI หรือ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)กลุ่ม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ลักษณะธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภท Condominium ตามแนวสถานีขนส่งมวลชนระบบรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งบ้านแนวราบ นอกจากนี้ยังมีธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ บริการจัดหาผู้เช่าห้องชุด และบริการรับจ้างบริหารโครงการนิติบุคคลอาคารชุดแก่โครงการที่บริษัทเป็นผู้พัฒนาเท่านั้น โครงการที่พบเห็นบ่อย เช่น

อ่านต่อ

หุ้น THCOM – Opportunity day Q1/2021

หุ้น THCOM หรือ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ลักษณะธุรกิจ บริษัทประกอบธุรกิจในกลุ่มธุรกิจหลัก 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. ธุรกิจดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง 2. ธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสื่อ 3. ธุรกิจโทรศัพท์ในต่างประเทศ ผลการดำเนินงาน Q1/2021

อ่านต่อ

หุ้น CHAYO – Opportunity day Q1/2021

หุ้น CHAYO หรือ บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ลักษณะธุรกิจ บริษัทและบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจหลักที่เกี่ยวข้องกับการ บริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและการให้บริการติดตามและทวงถามหนี้ โดยสามารถแบ่งประเภทธุรกิจตามลักษณะการดำเนินงานได้ทั้งหมด 5 ประเภท ประกอบด้วย ธุรกิจลงทุนและบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (ซื้อหนี้มาบริหาร) ธุรกิจให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้ ธุรกิจศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า

อ่านต่อ

หุ้น SUN – Opportunity day Q1/2021

หุ้น SUN หรือ บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ลักษณะธุรกิจ – หุ้น SUN หุ้น SUN อยู่ในกลุ่ม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูปและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอื่นๆ ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท “KC”

อ่านต่อ

หุ้น SNC – Opportunity day Q1/2021

หุ้น SNC หรือ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) อยู่ใน กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม หมวดวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร ลักษณะธุรกิจ 1. AUTO ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ในยานพาหนะ เช่น ชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ ชิ้นส่วนโลหะในรถยนต์

อ่านต่อ