วิเคราะห์ธุรกิจลิสซิ่ง แนวทางการวิเคราะห์

ในบทความนี้ Mr.LikeStock จะชี้แนวทางการวิเคราะห์งบการเงินธุรกิจลิสซิ่ง เนื่องจากธุรกิจประเภทนี้มีงบการเงินที่แตกต่างค่อนข้างมากธุรกิจทั่วๆไปจะดำเนินกิจการโดยขายสินค้า หรือให้บริการ

ธุรกิจลิสซิ่ง หรือ เรียกให้เข้าใจง่ายๆ คือธุรกิจปล่อยเงินกู้ การปล่อยเงินกู้ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ ปล่อยเงินกู้โดยมีหลักค้ำประกัน และการปล่อยแบบไม่มีหลักค้ำประกัน หุ้นที่ทำธุรกิจปล่อยเงินกู้ เช่น SAWAD, MTC, MICRO, ECL

โดยธรรมชาติของธุรกิจลิสซิ่ง แหล่งเงินทุนมากจาก เงินที่กิจการมี และเงินจากการกู้หนี้ ส่วนรายได้หลักๆ จะมาจากดอกเบี้ยที่ปล่อยกู้ รายได้อื่นๆ จะเป็นค่าธรรมเนียม การขายหลักประกัน หรือลงทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ จะเป็นค่าบริหารการจัดการ และการลงทุนเปิดสาขาใหม่

ดังนั้น กำไรของธุรกิจประเภทนี้มาจากส่วนต่างดอกเบี้ยเงินกู้กับดอกเบี้ยปล่อยกู้ การเติบโตของธุรกิจขึ้นอยู่กับความสามารถในการปล่อยกู้ สุดท้ายความเสี่ยงของธุรกิจนี้คือ “ลูกหนี้ไม่จ่ายเงิน”

เมื่อเพื่อนๆ เห็นภาพธุรกิจแล้วต่อไป Mr.LikeStock จะชี้แนวการดู “รายการ” จากงบการเงินที่บ่งบอกการดำเนินกิจการ และการวิเคราะห์ในแต่ละส่วน

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี -จำนวนเงินปล่อยกู้ให้ลูกหนี้ทั้งหมดหมุนเวียน

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี – จำนวนเงินปล่อยกู้ให้ลูกหนี้ทั้งหมดไม่หมุนเวียน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ

 • รายได้จากดอกเบี้ยจากเงินปล่อยกู้ทางบัญชี (ไม่ใช่เงินจริง) รายได้หลักผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ECL
 • รายการตั้งสำรองที่คาดว่าลูกหนี้จะไม่ชำระ เป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชีไม่ได้เกิดขึ้นจริง

งบกระแสเงินสด

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ECL

 • อยู่ในกิจกรรมดำเนินงาน จะถูกบวกกลับเข้าไปเพราะไม่ได้เป็นค่าใช้จ่ายจริงๆรายได้จากดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ
 • เนื่องจากไม่ใช่เป็นเงินสดจริงๆทั้งหมดจึงถูกหักออก สังเกตจะมีค่าเท่ากับรายได้จากงบกำไรขาดทุน ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
 • เงินที่กิจการนำไปปล่อยกู้เงินสดรับดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ
 • เงินสดที่ได้รับจากดอกเบี้ยจริงๆ

การวิเคราะห์ ธุรกิจสินเชื่อ ลิสซิ่ง

 1. การดูพอร์ตปล่อยเงินกู้ทั้งหมด หรือพอร์ตลูกหนี้ ต้องรวมหมุนเวียน และไม่หมุนเวียนเข้าได้กัน
 2. รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ ควรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
 3. เงินสดรับดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ ควรมีค่าใกล้เคียงกับรายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ แสดงถึงความสามารถในการเก็บหนี้ที่เก่ง ลูกหนี้ไม่ผิดนัดชำระ
 4. กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานควรมีค่าติดลบ
 5. หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ ค่าใช้จ่ายพิเศษ ไม่ควรโตมาก
 6. อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนหากมีค่าสูง จะขอกู้ได้น้อยลงเรื่อยๆ จนไม่สามารถขอกู้ได้

Mr.LikeStock หวังว่าความบทความนี้จะเป็นแนวทางการวิเคราะห์ธุรกิจสินเชื่อให้เพื่อนๆ ได้เริ่มต้นเกร็ดความรู้ทิ้งท้าย รู้หรือไม่ ธุรกิจลิสซิ่งไม่มีบรรทัด “กำไรขั้นต้น”

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

? แอด Line มีของแจก ฟรี!!!

Line id : @MrStock

? Line : https://MrStock.me/line( คลิก ที่ลิ้งก์เพื่อแอดเพื่อนได้เลย)

? คอร์ส หุ้น vi มือใหม่ ง่ายกว่าอ่านเอง รับประกัน ???

✅https://MrStock.me/vi/