งบแสดงฐานะทางการเงิน ฝั่งสินทรัพย์

จากบทความก่อนเราได้ทราบแล้วว่างบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ ในบทความนี้เราจะมาลงรายละเอียดและจัดลำดับของสินทรัพย์กันครับ

สินทรัพย์

สินทรัพย์ = สินทรัพย์หมุนเวียน + สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

การจัดเรียงรายการสินทรัพย์ จะเรียงลำดับตามสภาพคล่อง โดยจะให้สินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงสุดอยู่ลำดับแรก สินทรัพย์ที่ยกมานั้นจะเป็นสินทรัพย์ที่เห็นเป็นประจำเกือบทุกบริษัท

สินทรัพย์หมุนเวียน

1. เงินสด หรือเทียบเท่าเงินสดที่กิจการมีอยู่ในมือ เงินฝากธนาคารที่สามารถนำมาใช้ได้ทันที เช็ค ดราฟต์ ตั๋วแลกเงิน หรือรายการเทียบเท่าที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทันที

2. เงินลงทุนชั่วคราวเงินที่กิจการนำไปลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงหรือหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด เพื่อหวังดอกผลหรือกำไรจากการลงทุน เช่น หลักทรัพย์เพื่อค้า หลักทรัพย์เผื่อขาย ตราสารหนี้ที่จะครบกำหนดภายใน 1 ปี

3. ลูกหนี้การค้าเงินที่ลูกค้าค้างชำระค่าสินค้าหรือบริการ (ลูกค้าเป็นหนี้กิจการเรา)

4. เงินให้กู้ยิมระยะสั้นเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

5. สินค้าคงเหลือสินค้าที่กิจการมีไว้เพื่อขาย หรือเป็นสินค้าที่อยู่ระหว่างการผลิต เช่น งานระหว่างทำ วัตถุดิบ วัสดุต่างๆ เพื่อใช้ในการผลิตสินค้า

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

1. เงินลงทุนระยะยาวเงินลงทุนที่กิจการมีความต้องการที่จะลงทุนระยะยาว (เกินกว่า 1 ปี) เช่น เงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินลงทุนกิจการอื่น บริษัทลูก

2. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สินทรัพย์ถาวรที่กิจการมีไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในระยะยาว มากกว่า 1ปี ได้แก่ ที่ดิน เครื่องจักร รถยนต์ โรงงาน

3. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสินทรัพย์ที่ไม่มีรูปร่าง จับต้องไม่ได้ เช่น สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ สัมปทาน ค่าความนิยม โปรแกรมคอมพิวเตอร์

เพื่อให้เป็นการอ่านสบายๆ และได้ความรู้ Mr.LikeStock ค้างไว้ที่ทรัพย์สินบทความต่อไป Mr.LikeStock จะเล่าในส่วนของหนี้สิน และส่วนของเจ้าของอยากอ่านงบเป็นไม่ยาก อย่าลืมติดตามบทความ “อ่านงบ”

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

? แอด Line มีของแจก ฟรี!!!

Line id : @MrStock

? Line : https://MrStock.me/line( คลิก ที่ลิ้งก์เพื่อแอดเพื่อนได้เลย)

? คอร์ส หุ้น vi มือใหม่ ง่ายกว่าอ่านเอง รับประกัน ???

✅https://MrStock.me/vi/