ธุรกิจรีไซเคิล กำจัดสิ่งปฏิกูล และการต่อยอดของเสีย

อุตสาหกรรมกำจัดสิ่งปฏิกูล เป็นธุรกิจที่รับกำจัด บำบัด หรือรีไซเคิล ของเสียที่เกิดจากโรงงาน เช่น น้ำทิ้ง กากตะกอน และสารเคมี เป็นต้น กากอุตสาหกรรมเหล่านี้สามารถนำไปผลิตเป็นพลังงานทดแทนได้

ภาพรวมของ อุตสาหกรรมกำจัดสิ่งปฏิกูล ประกอบด้วย 4 หน่วยสำคัญ ดังนี้

 1. ผู้ก่อกำเนิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว คือ โรงงานที่ก่อให้เกิดของเสียเหล่านี้
 2. ผู้รวบรวมและขนส่ง คือ ผู้ที่รับของเสียจากโรงงานไปส่งยังโรงงานกำจัด
 3. โรงงานกำจัด บำบัด หรือรีไซเคิล คือ โรงงานที่รับกำจัด บำบัด หรือรีไซเคิลของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
 4. หน่วยงานกำกับดูแลของอุตสาหกรรมนี้ ได้แก่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ตัวอย่างการเกิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

การสำรวจ

– การทำเหมืองแร่ การทำเหมืองหิน และการปรับสภาพแร่ธาตุโดยวิธีกายภาพและเคมี

การเกษตรกรรม

– การเพาะปลูกพืชสวน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การทำป่าไม้ การล่าสัตว์ การประมง การแปรรูปอาหารต่าง ๆ

กระบวนการแปรรูปไม้

– และการผลิตแผ่นไม้เครื่องเรือน เยื่อกระดาษ กระดาษ หรือกระดาษแข็ง

กระบวนการกลั่นปิโตรเลียม

– การแยกก๊าซธรรมชาติ และกระบวนการบำบัดถ่านหินโดยการเผาแบบไม่ใช้ออกซิเจน

โรงปรับคุณภาพของเสีย

– โรงบำบัดน้ำเสีย โรงผลิตน้ำประปา และโรงผลิตน้ำใช้อุตสาหกรรม

วิธีการจัดการของเสียในอุตสาหกรรมกำจัดสิ่งปฏิกูลตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดให้ต้องดำเนินการจัดการของเสีย ดังนี้

 • การฝังกลบ
 • การเผาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย
 • อื่น ๆ เช่น การหมักทำปุ๋ย การถมที่ และการนำกลับไปใช้ประโยชน์อีก เป็นต้น
 • โดยแต่ละวิธีจะมีข้อกำหนดและกฎหมายอ้างอิงเพิ่มเติมอีกด้วย

ประโยชน์จากกากอุตสาหกรรมส่วนมากกากที่เกิดจากอุตสาหกรรมเกษตร สามารถนำไปเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าได้ เช่น

 • โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลจากชานอ้อย
 • โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลจากแกลบ
 • โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลจากไม้สับ
 • โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลจากทะลายปาล์ม
 • โรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel : RDF)

ตัวอย่างหุ้นใน อุตสาหกรรมกำจัดสิ่งปฏิกูล หุ้น BWG หรือ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ทำธุรกิจให้บริการบริหารและจัดการสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ปรับคุณภาพและฝังกลบสิ่งปฏิกูลที่เป็นอันตราย บำบัดน้ำเสียและปรับปรุงคุณภาพสิ่งปฏิกูลเพื่อเป็นเชื้อเพลิงทดแทนและวัตถุดิบทดแทนโดย BWG มีบริษัทย่อยที่มีความเชี่ยวชาญอุตสาหกรรมกำจัดสิ่งปฏิกูล และการนำกากไปใช้ผลิตไฟฟ้า

นอกจาก หุ้น BWG แล้วยังมีอีกหลายตัวในตลาดหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียง หากสนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็บ SET

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

? แอด Line มีของแจก ฟรี!!!

Line id : @MrStock

? Line : https://MrStock.me/line( คลิก ที่ลิ้งก์เพื่อแอดเพื่อนได้เลย)

? คอร์ส หุ้น vi มือใหม่ ง่ายกว่าอ่านเอง รับประกัน ???

✅https://MrStock.me/vi/