งบแสดงฐานะทางการงาน (หรือ งบดุล) ไว้ดูอะไร

ในบทความนี้ Mr.LikeStock จะเริ่มอธิบายขยายความว่างบแสดงฐานะทางการเงิน หรืองบดุล ประกอบด้วยอะไรบ้างมีหลักการดูเบื้องต้นยังไง

งบแสดงฐานะทางการเงิน คือ งบการเงินที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินของกิจการ เป็นงบที่บ่งบอกบริษัทว่ามีหนี้สิน สินทรัพย์และส่วนของเจ้าของมากน้อยแค่ไหน

หากเพื่อนๆ คนไหนสะดวก Mr.LikeStock ขอชวนเปิดงบแสดงฐานะทางการเงินบริษัทที่เพื่อนๆชอบดูประกอบ กับบทความได้เลย หากเปิดดูแล้วตั้งแต่บรรทัดแรกจนถึงบรรทัดสุดท้าย เพื่อนๆ จะเห็นหัวข้อหลักๆ 3 หัวข้อได้แก่ หนี้สิน สินทรัพย์ และส่วนของเจ้าของ

สมการงบดุล “ สินทรัพย์ = หนี้สิน + ส่วนของเจ้าของ ”

ในช่องสินทรัพย์รวม จะมีค่าเท่ากับ ช่องหนี้สินรวมบวกกับส่วนของเจ้าของ ต่อไปเราจะไปทำความรู้จักในส่วนของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ

สินทรัพย์ (assets)

สินทรัพย์ หมายถึง ทรัพยากรที่มีอยู่ในความควบคุมของกิจการทรัพยากรดังกล่าวเป็นผลของเหตุการณ์ในอดีตซึ่งกิจการคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากทรัพยากรนั้นในอนาคต สินทรัพย์สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่

1. สินทรัพย์หมุนเวียน หมายถึง สินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงสามารถแปลงเป็นเงินสดได้เร็วถือไว้ภายในระยะสั้น ไม่เกิน 1 ปี เช่น เงินสดหรือเทียบเท่า ลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือ ฯลฯ

2. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน หมายถึง สินทรัพย์ที่กิจการมีไว้ในครอบครองในระยะยาว เกินกว่า 1 ปี รวมถึงสินทรัพย์ที่มีตัวตนและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เช่น ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ลิขสิทธิ์ สัมปทาน ฯลฯ

หนี้สิน (Liabilities)

หนี้สิน หมายถึง ภาระผูกพันในปัจจุบันของกิจการ ภาระผูกพันดังกล่าวเป็นผลของเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งการชำระภาระผูกพันนั้นคาดว่าจะส่งผลให้กิจการสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทเช่นกัน

1.หนี้สินหมุนเวียน หมายถึง หนี้สินระยะสั้นที่ ต้องชำระภายใน 1 ปี เช่น เงินเบิกเกินบัญชี เจ้าหนี้การค้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ฯลฯ

2.หนี้สินไม่หมุนเวียน หมายถึง หนี้สินระยะยาวที่ ต้องจ่ายชำระเกินกว่า 1 ปี เช่น เงินกู้ยืมระยะยาว หุ้นกู้ ฯลฯ

ส่วนของเจ้าของ หรือทุน (Owner’s Equity)

ส่วนของเจ้าของ หมายถึง ส่วนของเจ้าของกิจการที่มีสิทธิหรือส่วนได้เสียคงเหลือในสินทรัพย์ของกิจการภายหลังหักหนี้สินออกแล้ว หรือเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่า “สินทรัพย์สุทธิ”

บทความต่อไปจะลงรายละเอียดในแต่ละส่วนว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง ในบทความนี้เพื่อนๆ ก็จะพอนึกเห็นภาพงบแสดงฐานะทางการเงินชัดเจนขึ้น หากมีข้อสงสัยส่วนไหนสามารถสอบถามเข้ามาได้เลย

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

? แอด Line มีของแจก ฟรี!!!

Line id : @MrStock

? Line : https://MrStock.me/line( คลิก ที่ลิ้งก์เพื่อแอดเพื่อนได้เลย)

? คอร์ส หุ้น vi มือใหม่ ง่ายกว่าอ่านเอง รับประกัน ???

✅https://MrStock.me/vi/