เริ่มต้นอ่านงบ 101 งบการเงินคืออะไร และอ่านเพื่ออะไร ?

หากจะให้อธิบายว่างบการเงินคืออะไรในบรรทัดเดียว Mr.LikeStock ขอตอบในเชิงเปรียบเทียบนั่น คือ งบการเงินก็เปรียบได้กับการตรวจสุขภาพร่างกายของคนนั้นเอง เพื่อนๆ ที่เพิ่งเริ่มมาศึกษาอย่าเพิ่งตกใจไป Mr.likeStock จะขยายความให้ต่อจากนี้

งบการเงิน เป็นตัวบ่งบอกสภาพกิจการ จากการดำเนินตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีความร่ำรวยมากน้อยแค่ไหน ทำมาหากินเก่งรึเปล่า มีนิสัยการใช้จ่ายเงินเป็นยังไง ซึ่งคำถามเหล่านี้ งบการเงิน สามารถตอบได้

งบการเงินตามหลักบัญชี

งบการเงิน คือ รายงานทางการเงินและบัญชีของกิจการในรอบที่ผ่านมา (สรุปขึ้นจากการทำบัญชี) โดยปกติแต่ละบริษัทต้องจัดทำบัญชีอยู่แล้ว เมื่อครบงวด เช่น งวดปี (ระยะเวลา 1 ปี) ก็นำข้อมูลบัญชีเหล่านี้มาจัดทำเป็น งบการเงิน เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปใช้งานต่อ หรือวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และ ฐานะของบริษัท ดังนั้น งบการเงิน ก็คือ สรุปบัญชีในรอบที่ผ่านมา นั่นเอง

จุดประสงค์

1. เพื่อเสนอข้อเท็จจริงของ ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงฐานะทางการเงินของกิจการ

2. ทราบถึงผลการบริหารของฝ่ายบริหารว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด บรรลุเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่

3. ให้ข้อมูลแสดงผลกระทบทางการเงินจากเหตุการณ์ในอดีตและผลกระทบที่จะเกิดในอนาคต

องค์ประกอบของงบการเงินมีทั้งหมด 5 ส่วน ได้แก่

  1. งบแสดงฐานะทางการเงิน (แสดงความถึงความร่ำรวย)
  2. งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ทำมาหากินเก่งรึป่าว)
  3. งบกระแสเงินสด (นิสัยการใช้จ่ายเงิน)
  4. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของส่วนผู้ถือหุ้น
  5. หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ความเห็นของผู้ตรวจสอบบัญชี)

ข้อควรระวัง

  • ตัวเลขในงบการเงินบางค่า ไม่ได้สะท้อนมูลค่าที่แท้จริง เช่น ที่ดิน
  • ในการใช้นโยบายทางบัญชีที่ต่างกัน จะทำให้เห็นข้อมูลบริษัทที่มีประสิทธิภาพเท่าๆ กันแตกต่างกันได้
  • ข้อมูลเชิงคุณภาพบางอย่างก็ไม่สามารถแสดงให้เห็นได้จากงบการเงิน เช่น ความจงรักภักดีต่อแบรนด์
  • งบการเงินเป็นข้อมูลในอดีต ไม่สามารถนำพยากรณ์อนาคตได้ 100%

ในบทความต่อๆ ไป Mr.LikeStock จะค่อยๆลงลึกขึ้นเรื่อยๆในแต่ละงบ และจะแทรกเทคนิค หรือข้อสังเกตให้เป็นระยะๆ ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่ หรือคนที่ศึกษามาอยู่แล้วแต่ยังมีข้อสงสัยอยู่ก็สามารถศึกษาได้

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

? แอด Line มีของแจก ฟรี!!!

Line id : @MrStock

? Line : https://MrStock.me/line( คลิก ที่ลิ้งก์เพื่อแอดเพื่อนได้เลย)

? คอร์ส หุ้น vi มือใหม่ ง่ายกว่าอ่านเอง รับประกัน ???

✅https://MrStock.me/vi/