อุตสาหกรรมกำจัดสิ่งปฏิกูล และการต่อยอดของเสีย

อุตสาหกรรมกำจัดสิ่งปฏิกูล เป็นธุรกิจที่รับกำจัด บำบัด หรือรีไซเคิล ของเสียที่เกิดจากโรงงาน เช่น น้ำทิ้ง กากตะกอน และสารเคมี เป็นต้น กากอุตสาหกรรมเหล่านี้สามารถนำไปผลิตเป็นพลังงานทดแทนได้

ภาพรวมของ อุตสาหกรรมกำจัดสิ่งปฏิกูล

ประกอบด้วย 4 หน่วยสำคัญ ดังนี้

ผู้ก่อกำเนิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว คือ โรงงานที่ก่อให้เกิดของเสียเหล่านี้

ผู้รวบรวมและขนส่ง คือ ผู้ที่รับของเสียจากโรงงานไปส่งยังโรงงานกำจัด

โรงงานกำจัด บำบัด หรือรีไซเคิล คือ โรงงานที่รับกำจัด บำบัด หรือรีไซเคิลของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม

หน่วยงานกำกับดูแลของอุตสาหกรรมนี้ ได้แก่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

อุตสาหกรรมกำจัดสิ่งปฏิกูล

แหล่งที่มาของกากอุตสาหกรรม

สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม แบ่งออกเป็น 19 หมวดหมู่ และแต่ละหมวดหมู่จะมีเลขเฉพาะ

เพื่อบ่งบอก กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย และประเภทของเสียของสิ่งปฏิกูลนั้น

ในบทความนี้จะยกตัวอย่างบางหมวดหมู่ ดังนี้

สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เกิดจาก

 • การสำรวจ การทำเหมืองแร่ การทำเหมืองหิน และการปรับสภาพแร่ธาตุโดยวิธีกายภาพและเคมี
 • การเกษตรกรรม การเพาะปลูกพืชสวน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การทำป่าไม้ การล่าสัตว์ การประมง การแปรรูปอาหารต่าง ๆ
 • กระบวนการแปรรูปไม้ และการผลิตแผ่นไม้เครื่องเรือน เยื่อกระดาษ กระดาษ หรือกระดาษแข็ง
 • กระบวนการกลั่นปิโตรเลียม การแยกก๊าซธรรมชาติ และกระบวนการบำบัดถ่านหินโดยการเผาแบบไม่ใช้ออกซิเจน
อุตสาหกรรมกำจัดสิ่งปฏิกูล
 • การสาธารณสุขสำหรับมนุษย์และสัตว์ รวมถึงการวิจัยทางด้านสาธารณสุข
 • โรงปรับคุณภาพของเสีย โรงบำบัดน้ำเสีย โรงผลิตน้ำประปา และโรงผลิตน้ำใช้อุตสาหกรรม

รหัสหมวดหมู่

เช่น รหัส 02 05 01 มีความหมายดังนี้

รหัส 02 คือ ของเสียจากการเกษตรกรรม การเพาะปลูกพืชสวน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การทำป่าไม้ การล่าสัตว์ การประมง การแปรรูปอาหารต่าง ๆ
02 05 ของเสียจากการผลิตนมและผลิตภัณฑ์นม
02 05 01 วัสดุที่ไม่เหมาะสมสำหรับการบริโภค หรือแปรรูปต่อไป

วิธีการจัดการของเสียใน อุตสาหกรรมกำจัดสิ่งปฏิกูล

ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดให้ โรงงานกำจัด บำบัด หรือรีไซเคิล ต้องดำเนินการจัดการของเสีย ดังนี้

 1. การฝังกลบ
 2. การเผาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย
 3. อื่น ๆ เช่น การหมักทำปุ๋ย การถมที่ และการนำกลับไปใช้ประโยชน์อีก เป็นต้น
  โดยแต่ละวิธีจะมีข้อกำหนดและกฎหมายอ้างอิงเพิ่มเติมอีกด้วย
อุตสาหกรรมกำจัดสิ่งปฏิกูล

ประโยชน์จากกากอุตสาหกรรม

ส่วนมากกากที่เกิดจากอุตสาหกรรมเกษตร สามารถนำไปเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าได้ เช่น

• โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลจากชานอ้อย ที่เหลือจากอุตสาหกรรมการผลิตน้ำตาล

• โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลจากแกลบ ที่เกิดจากการแปรรูปข้าว

• โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลจากไม้สับ ที่เหลือจากการแปรรูปของไม้ยางพารา

• โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลจากทะลายปาล์ม ที่เหลือจากการแปรรูปของผลปาล์มสด

• โรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel : RDF) ซึ่งใช้ขยะจากอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น เศษกระดาษ เศษไม้ เศษผ้า เศษพลาสติก เศษหนัง และเศษยาง (ยกเว้นเศษยางรถยนต์) นำมาแปรรูปก่อนนำไปเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า

นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นวัตถุดิบทดแทนให้แก่เตาเผาอุตสาหกรรมต่างๆ และการทำลายด้วยเตาเผาอุณหภูมิสูง

ตัวอย่างหุ้นใน อุตสาหกรรมกำจัดสิ่งปฏิกูล

หุ้น BWG หรือ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)

ทำธุรกิจให้บริการบริหารและจัดการสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ปรับคุณภาพและฝังกลบสิ่งปฏิกูลที่เป็นอันตราย บำบัดน้ำเสียและปรับปรุงคุณภาพสิ่งปฏิกูล

เพื่อเป็นเชื้อเพลิงทดแทนและวัตถุดิบทดแทน

โดย BWG มีบริษัทย่อยที่มีความเชี่ยวชาญอุตสาหกรรมกำจัดสิ่งปฏิกูล และการนำกากไปใช้ผลิตไฟฟ้า เช่น

• บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) ให้บริการกำจัดสิ่งปฏิกูลฯ โดยการเผาทำลาย

• บริษัท เบตเตอร์ เวสท์ แคร์ จำกัด เป็นตัวแทนในการจัดหากากอุตสาหกรรม ทำเชื้อเพลิงผสมจากของเหลว สารละลายเคมีที่ผ่านการใช้งานแล้วมาผ่านกรรมวิธี ทางอุตสาหกรรม เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่

• บริษัท บี กรีน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ประกอบกิจการพัฒนาและจัดสรรที่ดิน เพื่อประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ ทรานสปอร์ต จำกัด ดำเนินธุรกิจบริหารและควบคุมการขนส่ง

• บริษัท เอวา แกรนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าโดยใช้เชื้อเพลิงจากขยะอุตสาหกรรมและอื่น ๆ

จะเห็นได้ว่าเป็นบริษัทที่ค่อนข้างครบวงจร เริ่มตั้งแต่ พัฒนาและจัดสรรที่ดินให้กับโรงงานอุตสาหกรรม ให้บริการขนส่งกากอุตสาหกรรม จัดหากากหรือเชื้อเพลิง และผลิตกระแสไฟฟ้า

และบริษัทย่อยยังมีการบริการออกแบบด้านวิศวกรรมและก่อสร้างโรงไฟฟ้าอีกด้วย

นอกจาก หุ้น BWG แล้ว ยังมีอีกหลายตัวในตลาดหลักทรัพย์ที่ทำธุรกิจใกล้เคียงกัน
หากสนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ เว็บ SET

แอด Line มีของแจก ฟรี!!!

Line id : @MrStock
? Line : https://MrStock.me/line/
( คลิก ที่ลิ้งค์เพื่อแอดเพื่อนได้เลย)

ข้อมูลอ้างอิง
https://www.set.or.th/set/factsheet.dosymbol=BWG&ssoPageId=3&language=th&country=TH
https://www.diw.go.th/hawk/law/00180774.PDF
https://www.boi.go.th/upload/content/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99_94048.pdf
https://iie.fti.or.th/?p=5681

Admin : Kamonwan