อัตราเงินเฟ้อ Headline Inflation VS. Core Inflation

อัตราเงินเฟ้อ เป็นการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและบริการ ทำให้อำนาจในการซื้อของประชาชนลดลง เกิดอุปสรรคต่อการวางแผนธุรกิจและการออม โดยสามารถคำนวณได้ทั้งจาก Headline Inflation และ Core Inflation

ทำไมต้องรู้จัก อัตราเงินเฟ้อ

เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อ สามารถบ่งบอกการเปลี่ยนแปลงของภาวะเงินเฟ้อได้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อทุกฝ่าย
การเข้าใจผลกระทบของเงินเฟ้อ จะช่วยให้เราสามารถวางแผนการใช้เงิน ผู้ผลิตสามารถวางแผนการลงทุนและขยายกิจการได้

อัตราเงินเฟ้อ

ผลกระทบต่อประชาชน

 • เมื่ออัตราเงินเฟ้อเพิ่ม แสดงถึงราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้น จนอาจทำให้ประชาชนมีรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย
 • ทำให้ค่าของเงินลดลง จากเดิมที่ใช้เงิน 100 บาทซื้ออาหารได้ 2 มื้อ ต่อมาเมื่ออัตราเงินเฟ้อเพิ่มทำให้ซื้อได้เพียง 1 มื้อ ซึ่งส่งผลไปถึงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ไม่สามารถมาชดเชยอัตราเงินเฟ้อได้

จึงทำให้คนไม่ค่อยมีแรงจูงใจในการฝากเงิน และไปลงทุนในสินทรัพย์อื่นแทน เช่น ทองคำ อสังหาริมทรัพย์ และหุ้น เป็นต้น ซึ่งก็ต้องแบกรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย

อัตราเงินเฟ้อ

ผลกระทบต่อผู้ประกอบการ

 • เมื่อราคาสินค้าแพงขึ้น ก็หมายถึง ราคาวัตถุดิบก็ต้องแพงขึ้นเช่นกัน จนอาจทำให้ยอดขายของบริษัทลดลง และอาจเกิดการลดการจ้างงานได้
 • ราคาสินค้าที่ส่งออก ก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย จึงเสียเปรียบเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ

ผลกระทบต่อประเทศ

การพัฒนาศักยภาพการผลิตของประเทศอาจชะลอตัวลง เนื่องจากประชาชนมีอำนาจในการซื้อน้อยลง จึงลดการใช้จ่าย และผู้ผลิตก็ไม่สามารถขายสินค้าเพิ่มได้

หากอัตราเงินเฟ้อ อยู่กับเรานาน ๆ ก็อาจทำให้เกิดความไม่สมดุลในภาคการเงินของประเทศ และอาจเกิดปัญหาที่ประชาชนต้องกู้หนี้ยืมสินมากขึ้น จนอาจเกิดปัญหาฟองสบู่ในสินทรัพย์ต่าง ๆ ได้

อัตราเงินเฟ้อ

ประเภทของ อัตราเงินเฟ้อ

1. Headline Inflation หรือ อัตราเงินเฟ้อ ทั่วไป

เป็นการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าที่คิดมาจากสินค้าทุกกลุ่ม โดยดัชนีที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของอัตราเงินเฟ้อประเภทนี้เรียกว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป สินค้าที่ถูกคำนวณมีดังนี้

 • หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
  • ข้าว แป้ง และผลิตภัณฑ์จากแป้ง
  • เนื้อสัตว์ เป็ด ไก่ และสัตว์น้ำ
  • ไข่และผลิตภัณฑ์นม
  • ผักและผลไม้
   • ผักสด
   • ผลไม้สด
  • เครื่องประกอบอาหาร
  • เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
  • อาหารบริโภค-ในบ้าน
  • อาหารบริโภค-นอกบ้าน
 • หมวดอื่น ๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม
 • หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า
 • หมวดเคหสถาน
 • หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล
 • หมวดพาหนะ การขนส่ง และการสื่อสาร
  • ค่าโดยสารสาธารณะ
  • น้ำมันเชื้อเพลิง
  • การสื่อสาร
 • หมวดการบันเทิง การอ่าน การศึกษาฯ
 • หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์
อัตราเงินเฟ้อ

2. Core Inflation หรือ อัตราเงินเฟ้อ พื้นฐาน

เป็นการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าเหมือนกับ Headline Inflation แต่จะไม่รวมสินค้า ดังนี้

 • กลุ่มอาหารสดและพลังงาน
  • อาหารสด
  • พลังงาน

สาเหตุที่ไม่รวมสินค้าดังกล่าว เนื่องจากราคามีความผันผวนค่อนข้างมาก และมีปัจจัยมาจากต่างประเทศ

โดยดัชนีที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของอัตราเงินเฟ้อประเภทนี้เรียกว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน

ใครดูแลเรื่องเงินเฟ้อของประเทศไทย

หน่วยงานที่ควบคุมเงินเฟ้อ คือ

1. กระทรวงพาณิชย์

มีหน้าที่ ดูแลราคาสินค้า ไม่ให้ผู้ผลิตฉวยโอกาสขึ้นราคา และตรึงราคาเมื่อสินค้าขาดแคลน รวมทั้งยังเป็นผู้คำนวณ “ดัชนีราคาผู้บริโภค” ที่รวบรวมมาจากราคาสินค้าที่จำหน่ายทั่วประเทศ

2. ธนาคารแห่งประเทศไทย

มีหน้าที่ดำเนินนโยบายการเงิน ที่เรียกว่า “อัตราดอกเบี้ยนโยบาย” เพื่อดูแลให้เงินเฟ้ออยู่ในช่วงที่เหมาะสม และไม่ผันผวนเกินไป

อัตราดอกเบี้ยนโยบายจะอยู่ภายใต้กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อแบบยืดหยุ่น (Flexible Inflation Targeting) โดยสำหรับปี 2564 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ใช้ อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (Headline Inflation) อยู่ในช่วง 1% – 3%

แอด Line มีของแจก ฟรี!!!

Line id : @MrStock
? Line : https://MrStock.me/line/
( คลิก ที่ลิ้งค์เพื่อแอดเพื่อนได้เลย)

ข้อมูลอ้างอิง
http://www.price.moc.go.th/price/fileuploader/file_cpi/Cpi_tg.pdf
https://thaipublica.org/2018/05/kkp-financial-literacy-16/#:~:text=5%20%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%202018&text=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%20CPI,%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%AD
https://www.bot.or.th/Thai/ConsumerInfo/Documents/HeadlineInflation19Jan2018.pdf

Admin: Kamonwan