มาขึ้นทางด่วนดอนเมืองกับ หุ้น DMT ที่กำลังจะเข้ามา IPO

หุ้น DMT ที่กำลังจะเข้ามา IPO นั้น ถ้าบอกว่าธุรกิจทำอะไร เชื่อว่าทุกคนต้องรู้จัก เพราะบริษัทนั้นเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างทางยกระดับดอนเมือง ในช่วงดินแดง ถึง อนุสรณ์สถานฯ ภายใต้สัมปทานในทางด่วน สายวิภาวดีรังสิต มาดูต่อกันว่าโครงสร้างรายได้ของบริษัทเป็นอย่างไร และวันนี้จะลองมาประเมินมูลค่าคร่าว ๆ ของบริษัทกันนะคะ

หุ้น DMT โครงสร้างรายได้ร้อยละ 98 มาจากการเก็บค่าผ่านทางทั้งสิ้น โดยรายได้จะมาจาก 2 ที่ คือ จากบริเวณดินแดนถึงดอนเมือง ระยะทาง 15.4 กม. หรือเรียกว่า ทางหลวงสัมปทานเดิม และ บริเวณดอนเมืองถึงอนุสรณ์สถานฯ ระยะทาง 5.6 กม. เรียกว่า ทางหลวงตอนต่อขยายด้านทิศเหนือ

ปริมาณรถบนทางยกระดับของบริษัท

ปี 2561

รถประเภท 4 ล้อ ทางหลวงสัมปทานเดิม 96,669 คัน/วัน ทางหลวงตอนต่อขยายด้านทิศเหนือ 54,657 คัน/วัน

รถประเภทมากกว่า 4 ล้อ ทางหลวงสัมปทานเดิม 2,847 คัน/วัน ทางหลวงตอนต่อขยายด้านทิศเหนือ 1,573 คัน/วัน

ปี 2562

รถประเภท 4 ล้อ ทางหลวงสัมปทานเดิม 90,124 คัน/วัน ทางหลวงตอนต่อขยายด้านทิศเหนือ 50,399 คัน/วัน

รถประเภทมากกว่า 4 ล้อ ทางหลวงสัมปทานเดิม 2,790 คัน/วัน ทางหลวงตอนต่อขยายด้านทิศเหนือ 1,496 คัน/วัน

ปี 2563

รถประเภท 4 ล้อ ทางหลวงสัมปทานเดิม 56,591 คัน/วัน ทางหลวงตอนต่อขยายด้านทิศเหนือ 34,896 คัน/วัน

รถประเภทมากกว่า 4 ล้อ ทางหลวงสัมปทานเดิม 1,549 คัน/วัน ทางหลวงตอนต่อขยายด้านทิศเหนือ 817 คัน/วัน

อัตราค่าผ่านทางในปัจจุบัน

รถประเภท 4 ล้อ ทางหลวงสัมปทานเดิม 80 บาท ทางหลวงตอนต่อขยายด้านทิศเหนือ 35 บาท ด้านหลักสี่ขาออก 35 บาท

หุ้น DMT

รถประเภทมากกว่า 4 ล้อ ทางหลวงสัมปทานเดิม 110 บาท ทางหลวงตอนต่อขยายด้านทิศเหนือ 45 บาท ด้านหลักสี่ขาออก 45 บาท

หุ้น DMT

วัตถุประสงค์การใช้เงิน

  • ชำระคืนหนี้สินระยะยาวจากสถาบันการเงิน 1,354.2 ล้านบาท ภายในปี 2564
  • ชำระคืนหนี้สินระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 329.6 ล้านบาท ภายในปี 2564
  • ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

จำนวนหุ้นทั้งหมด

โดยการระดมเงินทุนครั้งนี้ จำนวน 140 ล้านหุ้น คิดเป็น 11.9% ของหุ้นทั้งหมด เมื่อการมีระดมเงินทุนแล้ว จะทำให้มีหุ้นทั้งหมด 1,181 ล้านหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่เป็น กลุ่มครอบครัวพานิชชีวะ จำนวน 473 ล้านหุ้น คิดเป็น 40.1%

การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

ธุรกิจทางยกระดับ เป็นธุรกิจที่ไม่มีผู้แข่งขัน หรือเรียกได้ว่าเป็นตลาดผูกขาดในทางยกระดับเส้นทางช่วงดินแดง ถึง อนุสรณ์สถานฯซึ่งรายได้ค่อยข้างแน่นอน ถ้าไม่มีผลกระทบจากการปิดเมือง เพราะคนไม่สามารถเดินทางได้ และถ้าการท่องเที่ยวกลับมาก็ยิ่งส่งผลดีต่อบริษัท เนื่องจาก การเดินทางของธุรกิจสามารถเดินทางไปสนามบินดอนเมืองได้ เป็นทางเลือกที่ดี สะดวก และรวดเร็ว สำหรับคนเดินทาง

โครงสร้างต้นทุนของธุรกิจ ส่วนใหญ่เป็นต้นทุนคงที่ โดยดูจากต้นทุนสัมปทานในการใช้ทางยกระดับตัดบัญชี อาจจะทำให้บริษัทแบกรับต้นทุนคงที่ไว้สูง และลดต้นทุนของธุรกิจได้ยาก เนื่องเป็นการลงทุนก่อสร้างทางยกระดับไปแล้ว แต่ถ้าในช่วงที่ธุรกิจดี บริษัทจะได้ประโยชน์สูงเนื่องจาก รายได้เพิ่มขึ้น แต่ต้นทุนคงเดิม ส่งผลต่อกำไรสุทธิที่ดีขึ้น

ธุรกิจจะมีการเติบโต ก็ต่อเมื่อมีการได้รับสัมปทานในเส้นทางอื่น เพราะฉะนั้นธุรกิจนี้เหมือนเป็นธุรกิจเสือนอนกิน

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

ปี 2561 รายได้ 3,024 ล้านบาท กำไรสุทธิ 1,457.2 ล้านบาท อัตรากำไรขั้นต้น 70.6% อัตรากำไรสุทธิ 48.2%

ปี 2562 รายได้ 2,816 ล้านบาท กำไรสุทธิ 1,158.6 ล้านบาท อัตรากำไรขั้นต้น 64.3% อัตรากำไรสุทธิ 40.9%

ปี 2563 รายได้ 2,046 ล้านบาท กำไรสุทธิ 791.4 ล้านบาท อัตรากำไรขั้นต้น 62.5% อัตรากำไรสุทธิ 38.2%

จากงบการเงินจะเห็นได้ว่าธุรกิจทางยกระดับ ตัวอัตรากำไรขั้นต้น และตัวอัตรากำไรสุทธิค่อนข้างสูง

จากข้อมูลในปี 2563 แล้ว ถ้าคิดเป็นกำไรต่อหุ้นโดยรวมหุ้นที่ออกขายทั้งหมดแล้ว จะได้ กำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 0.67 ราคา Par อยู่ที่ 5.2 บาท และ มูลค่าหุ้นตามบัญชีก่อนเสนอขายหุ้น IPO เท่ากับ 7.3 บาท

ทุกคนอาจจะยังมองไม่เห็นภาพ เรามาลองเปรียบเทียบกับธุรกิจใกล้เคียง อย่าง บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ ชื่อย่อว่า BEM ที่มีการจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์

หุ้น BEM

ยอดขาย 13,489 ล้านบาท อัตรากำไรขั้นต้น 51.14% อัตรากำไรสุทธิ 14.35% Market cap 122,280 ล้านบาท P/E 59.62 P/BV 3.22 มูลค่าหุ้นทางบัญชี = 2.49 บาท

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 18/04/2021

หุ้น DMT
หุ้น BEM

โดย หุ้น BEM เป็นธุรกิจ ที่มีทั้งทางยกระดับและรถไฟฟ้าใต้ดิน ในปี 2563 หุ้น BEM มีรายได้จากทางยกระดับ 56.9% เป็นจำนวนเงิน 8,145 ล้านบาท

จากข้อมูล พอจะให้เราสามารถประเมินมูลค่าหุ้นคร่าว ๆ ได้แล้วนะคะ ว่ามูลค่าของหุ้น DMT ควรเป็นเท่าไร

ความเสี่ยง หุ้น DMT

ความเสี่ยงจากการหมดสัมปทาน เพราะ สัมปทานทางด่วนมีการสิ้นสุดสัญญาเมื่อ 11 กันยายน 2577 อาจมีความเสี่ยงในการสูญเสียรายได้หลัก และไม่สามารถมีโครงการอื่นมาทดแทนได้

ความเสี่ยงจากสถานการณ์โควิด-19 จากตัวเลขปริมาณรถบนทางยกระดับ จะเห็นได้ว่าในช่วงปี 2563 ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ปริมาณการใช้รถลดลงถึงเกือบ 40% ดังนั้น ถ้ามีการปิดเมืองเช่นเดียวกับในปี 2563 ก็จะส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัท

หุ้น DMT

การลดความเสี่ยง

พยายามหาโครงการใหม่ และเสนอตัวก่อนระยะสัมปทานหมดก่อน อย่างน้อย 5 ปี

*บทความนี้ไม่ได้เป็นการชี้นำหุ้นแต่อย่างใด เป็นเพียงแค่การแชร์มุมมองจากข้อเท็จจริงเท่านั้น นักลงทุนโปรดใช้วิจารณญาณ

 

แอด Line มีของแจก ฟรี!!!

Line id : @MrStock
? Line : https://MrStock.me/line/
( คลิก ที่ลิ้งค์เพื่อแอดเพื่อนได้เลย)

Admin Tanyanan

ที่มา https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSEQ01.aspx?TransID=281618&lang=th

ที่มาภาพปก https://www.tollway.co.th/en