ความน่าสนใจของ หุ้น BLA หรือ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต


ในช่วงที่ผ่านมานั้น หนึ่งในหุ้นที่อยู่ใน LikeStock25 Index คือ หุ้น BLA บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจประกันชีวิตและบริการวางแผนทางการเงินอย่างรอบด้าน ซึ่งวันนี้เราจะมาวิเคราะห์เจาะลึกถึงโครงสร้างทางธุรกิจของบริษัทว่า ทำไมเราถึงเลือกมาใส่อยู่ใน LikeStock25 Index

สัดส่วนรายได้

1) ประกันชีวิตสามัญ (Ordinary Life Insurance)

 • แบบชำระเบี้ยครั้งเดียว 8.71 %
 • แบบสะสมทรัพย์ (Endowment Insurance) 42.23 %
 •  สัญญาเพิ่มเติม (Rider) 6.20 %

2) การประกันชีวิตกลุ่ม (Group Life Insurance) 8.17 %

3) แบบคุ้มครองสินเชื่อ 19.61 %

หุ้น BLA

การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

 • ผ่านตัวแทน  38.46 %
 • ผ่านธนาคาร 55.97 %
 • อื่น ๆ  5.57 %
หุ้น BLA

ส่วนแบ่งทางการตลาด

 1. AIA 23.07 %
 2. ไทยประกันชีวิต 15.07 %
 3. เมืองไทยประกันชีวิต 13.72 %
 4. กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต 9.65 %
 5. ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต 7.35 %
 6. กรุงเทพประกันชีวิต 5.84 %
 7. IFWD 5.30 %
 8. Allianz Ayudhya 5.29 %
 9. Prudential Life Assurance  4.02 %
 10. ไทยสมทุรประกันชีวิต 2.37 %

สัดส่วนสินทรัพย์เพื่อการลงทุน

รายการเทียบเท่าเงินสด 1.36 %  อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 0.39 %

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ  60.68 % อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.62 %

ตราสารหนี้ภาคเอกชน  34.57 % อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.92 %

ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2.71 % อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 4.48 %

เงินให้กู้ยืมโดยมีหลักประกัน 0.68 % อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 6.36 %

หุ้น BLA

งบการเงิน หุ้น BLA

ปี 2560 รายได้  56,276.81 ล้านบาท GPM 7.13%  กำไร 3,626.94 ล้านบาท

NPM 6.44%

ปี 2561 รายได้  53,766.62 ล้านบาท GPM 10.52% กำไร  4,960.23 ล้านบาท

NPM 9.23%

ปี 2562 รายได้  48,751.24 ล้านบาท GPM 10.49% กำไร  4,384.30 ล้านบาท

NPM 8.99%

ปี 2563 รายได้  47,238.51 ล้านบาท GPM 4.18%   กำไร 1,608.14 ล้านบาท

NPM 3.40%

ประเด็นที่ควรระวัง

ในไตรมาส 4 กำไรเหลือ 163.63 ล้าน ดูน้อยกว่าปกติ เกิดจาก

 • การขายขาดทุนในเงินลงทุน 92 ล้าน ปกติจะมีกำไรประมาณไตรมาสละ 130 ล้าน
 • การปรับรับรู้การขาดทุนจากการปรับมูลค่าสัญญา Forward ทำให้ขาดทุน 290 ล้าน
 • การตั้งสำรอง 128 ล้าน เกิดจากการตั้งสำรองหุ้นกู้

ประเด็นที่น่าติดตาม


 • ในปี 64 มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ Gain First เป็นประกันที่อัตราผลตอบแทนขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยตลาด ช่วยให้บริษัทลดความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย และมีภาระการตั้งสำรองลดลง ทำให้ FYP (คือ เบี้ยรับปีแรก หรือลูกค้าใหม่ที่เพิ่มขึ้น) ทำให้ส่วนแบ่งทางการตลาดขึ้นมาเป็นอันดับ 2 ในเบี้ยประกันรับครั้งแรก
หุ้น BLA
Gain First
 • มีการรวมกับพาร์ทเนอร์ ที่เป็น Non Bank จะทำให้ลูกค้าส่วนหนึ่งมีการแบ่งมาซื้อประกันมากยิ่งขึ้น
 • EV (Embedded Value) คือ มูลค่าปัจจุบันของกรมธรรม์ที่ขายไปแล้วทั้งหมด หรือมูลค่าถ้าไม่มีการขายประกันเพิ่ม ราคาควรจะเป็นเท่าไร ในปี 64 มีมูลค่าเท่ากับ 40 บาทต่อหุ้น ซึ่งมีการปรับตัวเพิ่มจากปี 63 เนื่องจาก ROI (Reture On Invesment) ปี 64 มีการปรับเพิ่มจาก Bond Yield ปรับตัวสูงขึ้น
 • มีการขายผ่านตัวแทนมากขึ้น 10% เพื่อลดความเสี่ยงจากช่องทางการจัดจำหน่าย และส่งเสริมให้พนักงานหน้าสาขาเข้าใจในผลิตภัณฑ์มากขึ้น
 • Bond Yield มีการปรับตัวสูงขึ้น ทำให้เกิดการตั้งสำรองน้อยลง และในปี 63 มีการตั้งสำรองไปแล้ว และบริษัทอาจมีกำไรจากเงินลงทุนเพิ่มด้วย

ความเสี่ยงของบริษัทประกันชีวิต

ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และการกำหนดราคา

ความเสี่ยงด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ และการกำหนดอัตราเบี้ยประกัน หมายถึง ข้อบกพร่อง ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย รวมถึงความเสี่ยงที่อัตราเบี้ยประกันภัยจะไม่เพียงพอสำหรับภาระผูกพันตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขของสัญญาประกันภัย 

ด้านการพิจารณารับประกันภัย

ความเสี่ยงด้านการพิจารณารับประกันภัย อาจเกิดขึ้นจากการประเมินความเสี่ยงไม่เหมาะสมในการพิจารณารับประกัน 

ด้านการกำหนดเงินสำรองประกันภัย

ความเสี่ยงด้านการกำหนดเงินสำรองประกันภัย  คือ ความเสี่ยงที่เงินสำรองประกันภัย ซึ่งบริษัทรับรู้ในงบการเงินอาจจะไม่เพียงพอต่อภาระผูกพันที่บริษัทมีต่อผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย

การกระจุกตัวของความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัว คือ ความเสี่ยงที่บริษัทอาจได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทกำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านการกระจุกตัว ด้วยการจัดสัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตให้กระจายในกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายทั่วภูมิภาค

ด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของเครื่องมือทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอัน เกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนในหลักทรัพย์และเงินให้กู้ยืม


ศัพท์ของธุรกิจประกันที่ควรรู้


 • EV (Embedded Value) คือ มูลค่าปัจจุบันกิจกรรมบนกรมธรรม์ที่ขายไปแล้ว หรือมูลค่ากรมธรรม์ที่ไม่มีการขายประกันเพิ่มแล้ว ควรเป็นเท่าไร
 • TP (Total Premium) คือ มูลค่าเบี้ยประกันภัยทั้งหมด หรือ TP = FYP + RYP
 • FYP (First Year Premium) คือ มูลค่าเบี้ยประกันรับปีแรก บ่งบอกถึงการเติบโตของเบี้ยประกัน
 • RYP (Renewal Year Premium) คือ มูลค่าเบี้ยประกันรับต่อ หรือลูกค้าเบี้ยประกันที่มีการต่อกรมธรรม์
 • VNB (Value Of One Years New Business) คือ การหามูลค่าของเฉพาะกรมธรรม์ใหม่ที่เพิ่งขายออกไปว่า   ประกันที่ขายไปมีกำไรดีไหม

*บทความนี้ไม่ได้เป็นการชี้นำหุ้นแต่อย่างใด เป็นเพียงแค่การแชร์มุมมองจากข้อเท็จจริงเท่านั้น นักลงทุนโปรดใช้วิจารณญาณ

This image has an empty alt attribute; its file name is Line_add_MrStock-1.png

แอด Line มีของแจก ฟรี!!!

Line id : @MrStock
? Line : https://MrStock.me/line/
( คลิก ที่ลิ้งค์เพื่อแอดเพื่อนได้เลย)

ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=qrDyhyfUpnI

ที่มาภาพปก https://extsvc.bangkoklife.com/SmartAgentLogin

Admin:Tanyanan