หุ้นกลุ่มปาล์ม มีอะไรบ้าง ในช่วงกระแส การขึ้นของราคาปาล์ม

ในช่วงนี้จะเห็น หุ้นกลุ่มปาล์ม ขึ้นมาเยอะ ซึ่งสาเหตุของการปรับราคาขึ้น คืออะไร และการปรับราคาขึ้นของปาล์มนั้นส่งผลต่อหุ้นตัวไหนมากที่สุด วันนี้เราจะมาเล่าคร่าว ๆ กันนะคะ

โดยเราจะแบ่งหุ้นกลุ่มปาล์มออกเป็น 2 ฝั่ง

 • ผู้ประกอบการในปาล์มขั้นต้น และขั้นกลาง ซึ่งได้แก่ หุ้น UVAN UPOIC และ VPO
 • ผู้ประกอบการปาล์มครบวงจร CPI และ LST
หุ้นกลุ่มปาล์ม
ปาล์ม

สาเหตุของหุ้นกลุ่มนี้ที่ขึ้นมาแรงเกิดจาก

เกิดจากปาล์มขาดตลาดจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น การนำน้ำมันปาล์มไปใช้ในพลังงานทดแทนมากขึ้น การเปิดให้ส่งออกน้ำมันปาล์ม แต่ห้ามนำเข้า และปริมาณผลผลิตปาล์มลดลงกว่า 50% จากสภาวะอากาศ

อีกหนึ่งสิ่งที่หนุนให้ราคาปาล์มเร่งตัวขึ้นมาจาก การส่งเสริมการใช้น้ำมันไบโอดีเซลจากผู้ผลิตปาล์มน้ำมันรายใหญ่ทั้ง 3 ประเทศ ประกอบด้วย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย ซึ่งคาดว่าจะทำให้ราคาน้ำมันปาล์มปรับตัวเพิ่มขึ้นแรงและมีเสถียรภาพ โดยเฉพาะอินโดนีเซียที่มีแผนใช้น้ำมันไบโอดีเซลไปถึงระดับ B50 ภายในปี 2564 ซึ่งจะทำให้การปรับขึ้นของราคาน้ำมันปาล์มจากผล Demand Pull ยังมีความต่อเนื่องในช่วง 1-2 ปีข้างหน้า

ทุกคนอาจสงสัยว่าราคาปาล์ม เกี่ยวข้องอย่างไรกับน้ำมันไบโอดีเซล ซึ่งน้ำมันดีเซล B10 คือ น้ำมันที่มีส่วนผสมของไบโอดีเซล 10% โดยมีส่วนผสมที่เติมเข้าไปนั้นก็เป็นการสะกัดมาจากน้ำมันปาล์ม

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับปาล์ม แบ่งออกเป็น 4 ประเภท

1) ผลิตภัณฑ์น้ำมันดิบ

 • 1.1) น้ำมันปาล์มดิบ (Crude Palm Oil : CPO) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสกัดผลปาล์ม ซึ่งถือเป็นสินค้ากึ่งสำเร็จรูปที่ใช้เป็นวัตถุดิบส่งต่อไปยังโรงกลั่นน้ำมันปาล์มเพื่อผ่านกรรมวิธีทำให้บริสุทธิ์ หลังจากนั้นจะถูกนําไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และขนมขบเคี้ยวต่างๆ เนยเทียม ครีมเทียม นมข้นหวาน และจืด หรือน้ำมันพืช ส่วนอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ อุตสาหกรรมการทําสบู่ ผงซักฟอก เครื่องสำอาง เทียนไข กรดไขมันอิสระ สี ยา และน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ เป็นต้น
หุ้นกลุ่มปาล์ม
น้ำมันปาล์ม
 • 1.2) น้ำมันเมล็ดในปาล์ม (Crude Palm Kernel Oil : KO) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสกัดเมล็ดในปาล์ม ซึ่งมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับน้ำมันมะพร้าวมากที่สุด จึงมีความเหมาะสมที่จะใช้ทดแทนน้ำมันมะพร้าวได้

2) ผลิตภัณฑ์น้ำมันบริสุทธิ์ (RBD Oil)

 • 2.1) น้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ (RBD Palm Oil : RPO) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนําน้ำมันปาล์มดิบเข้าสู่กระบวนการกลั่นน้ำมันปาล์มดิบ เพื่อทําให้บริสุทธิ์ ซึ่งจะจําหน่ายต่อไปยังอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ทางด้านอาหารต่าง ๆ
 • 2.2) น้ำมันเมล็ดในปาล์มบริสุทธิ์ (RBD Palm Kernel Oil : RKO) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนําน้ำมันเมล็ดในปาล์มเข้าสู่กระบวนการกลั่นน้ำมันเมล็ดในปาล์ม เพื่อทําให้บริสุทธิ์ ซึ่งจะจําหน่ายต่อไปยังอุตสาหกรรมโอลีโอเคมีคอล
 • 2.3) น้ำมันปาล์มโอเลอิน (RBD Palm Olein : ROL) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์มาผ่านกระบวนการแยกไข ซึ่งไขที่แยกออกมานั้น จะเป็นผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้อย่างหนึ่ง โดยทั่วไป เรียกว่า ไขปาล์มบริสุทธิ์

3) ผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ (By Product)

 • 3.1) ไขปาล์มบริสุทธิ์ (RBD Palm Stearin : RHST) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการแยกไขออกจากน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์นําไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น การผลิตเนยเทียม มาการีน สบู่ อุตสาหกรรม อาหารสัตว์ รวมไปถึงการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล
 • 3.2) กรดไขมันปาล์ม (Palm Fatty Acid Distillate : PFAD) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการแยกกรดออกจากน้ำมันปาล์มดิบใน โรงกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ นําไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น โอลีโอเคมีคอล การผลิตสบู่ อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ รวมไปถึงการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล
 • 3.3) กรดไขมันเมล็ดในปาล์ม (Palm Kernel Fatty Acid Distillate : KFAD) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการแยกกรดออกจากน้ำมันเมล็ดในปาล์มใน โรงกลั่นน้ำมันเมล็ดในปาล์มบริสุทธิ์ นําไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น โอลีโอเคมีคอล รวมถึงการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล 
 • 3.4) กากเมล็ดในปาล์ม (Kernel Meal : KM) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้หลังจากกระบวนการสกัดน้ำมันเมล็ดในปาล์มออกจาก เมล็ดในปาล์ม สามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สัตว์ใหญ่ เช่น โค กระบือ เป็นต้น

4) การจำหน่ายไฟฟ้า

การทำสัญญาขายไฟฟ้าโดยใช้น้ำเสียจากกระบวนการสกัดน้ำมันปาล์ม (ก๊าซชีวภาพ) เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หุ้นกลุ่มปาล์ม
โรงไฟฟ้าชีวภาพ

เรามาดูกันต่อไปว่าหุ้นแต่ละตัวที่อยู่ในกลุ่มปาล์ม ใครทำอะไรบ้าง

หุ้น UVAN บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

ธุรกิจหลัก คือ สวนปาล์ม สกัดน้ำมันปาล์มดิบ และน้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบ เพื่อจำหน่ายให้แก่โรงกลั่นน้ำมันปาล์มทั้งในและต่างประเทศ 

โดยบริษัทสวนปาล์มน้ำมันในจังหวัดกระบี่ สุราษร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง ซึ่งมีโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มเป็นของตัวเองด้วย

หุ้น UPOIC บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

ดำเนินกิจการปลูกปาล์มน้ำมัน และมีโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบและน้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบ ซึ่งเป็นวัตถุดิบของอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่น เช่น น้ำมันปรุงอาหาร เนยเทียม ไอศกรีม สบู่ แชมพู ส่วนผสมอาหาร เคมีภัณฑ์ และอาหารสัตว์ เป็นต้น และน้ำมันปาล์มยังเป็นส่วนประกอบสำคัญในการผลิตไบโอดีเซล ซึ่งเป็นพลังงานทางเลือก และเป็นบริษัทลูกของ หุ้น LST อีกด้วย

รายได้หลักของบริษัท จะมาจากการขายภายในประเทศเป็นหลัก และผลผลิตหลัก ๆ คือ น้ำมันปาล์มดิบ คิดเป็น 80% ของรายได้ และน้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบ คิดเป็น 10% ของรายได้

หุ้น VPO บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบ และผลพลอยได้จากการผลิตน้ำมันปาล์มดิบ รวมถึงธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากของเสีย หรือสิ่งเหลือใช้จากกระบวนการสกัดน้ำมันปาล์มดิบ

โดยมีโรงงาน 2 แห่ง ในจังหวัดชุมพร กำลังการผลิต 180 ตันผลปาล์มต่อชั่วโมง ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่บริษัทผลิตได้ ได้แก่ น้ำมันปาล์มดิบ เมล็ดในปาล์ม และผลพลอยได้อื่น ๆ เช่น กะลาปาล์ม ลูกค้าของบริษัทนั้นมีทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งโดยปกติแล้วราคาน้ำมันปาล์มในประเทศไทยจะอ้างอิงกับประเทศมาเลเซียเป็นหลัก

หุ้น CPI บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

ดำเนินธุรกิจในฐานะเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มประเภทต่าง ๆ อาทิ น้ำมันปาล์มดิบ น้ำมันเมล็ดในปาล์ม น้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ น้ำมันเมล็ดในปาล์มบริสุทธิ์ น้ำมันปาล์มโอเลอิน เพื่อการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่าง ๆ มากมาย และ น้ำมันปาล์มโอเลอินผ่านกรรมวิธีบรรจุขวด ปี๊บ และถุง ตรา “ลีลา” ที่ได้คุณภาพและมาตรฐานสากล สำหรับใช้ในตลาดผู้บริโภคทั่วไป รวมทั้งยังมีผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้อื่น ๆ อาทิ ไขปาล์มบริสุทธิ์ กรดไขมันปาล์ม และกากเมล็ดในปาล์ม สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์อีกด้วย

หุ้นกลุ่มปาล์ม
หุ้น CPI

บริษัท CPI แตกต่างกว่าธุรกิจหุ้นดังกล่าวที่กล่าวมาข้างต้น เนื่องจากบริษัทผลิตสินค้าตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำของธุรกิจปาล์ม และมีแบรนด์สินค้าเป็นของตนเองที่ชัดเจน คือ แบรนด์ลีลา

หุ้น LST บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 ผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์ม น้ำมันพืช ไขมันพืชผสม เนยเทียม ผักและผลไม้แช่แข็งหรือบรรจุกระป๋อง น้ำผลไม้ กาแฟ เครื่องดื่มต่าง ๆ และซอสปรุงรส ทั้งยังมีบริษัท UPOIC เป็นบริษัทลูกด้วย

โดยมีผลิตภัณฑ์หลักเป็น น้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ น้ำมันโอเลอีน น้ำมันปาล์มสเตียรีน และน้ำมันเมล็ดปาล์มบริสุทธิ์ ซึ่งบริษัทยังมีน้ำมันพืชชนิดอื่น ๆ ด้วย เช่น น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันมะพร้าว น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวัน น้ำมันมะกอก และน้ำมันรำข้าว

*บทความนี้ไม่ได้เป็นการชี้นำหุ้นแต่อย่างใด เป็นเพียงแค่การแชร์มุมมองจากข้อเท็จจริงเท่านั้น นักลงทุนโปรดใช้วิจารณญาณ

แอด Line มีของแจก ฟรี!!!

Line id : @MrStock
? Line : https://MrStock.me/line/
( คลิก ที่ลิ้งค์เพื่อแอดเพื่อนได้เลย)

Admin Tanyanan

ที่มา https://www.thunhoon.com/article/216551