ทำไม รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เหลือเพียง 10 อันดับ ?

หลายคนคงเริ่มเห็นว่า อันดับ รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ลดลงเหลือเพียง 10 อันดับเท่านั้น จากเดิมที่มีอยู่หลายอันดับตามสัดส่วนการถือหุ้นที่มากกว่า 0.5% เรามาหาสาเหตุและเรียนรู้เกณฑ์ใหม่กัน

เหตุผลที่เปลี่ยน เกณฑ์ รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ตลาดหลักทรัพย์ ฯ ชี้แจงว่า ได้ปรับปรุงเกณฑ์การเผยแพร่ รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ดังนี้

เดิม แสดงรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ที่มีสัดส่วนการถือหุ้นมากกว่าหรือเท่ากับ 0.5% ไม่จำกัดจำนวน

ใหม่ แสดงรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ที่มีสัดส่วนการถือหุ้นมากกว่าหรือเท่ากับ 0.5% เฉพาะ 10 รายแรกเรียงตามลำดับจำนวนหุ้นที่ถือ กรณีผู้ถือหุ้นลำดับที่ 10 ถือหุ้นเท่ากันมากกว่าหนึ่งคนจะเผยแพร่ครบทุกคน

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ที่มา SETSmart

โดยเกณฑ์ใหม่นี้ จะให้มีผลตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

สาเหตุ คือ เดิมแล้วตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แสดงรายชื่อเกินกว่านิยามที่กำหนดไว้ จึงปรับปรุงเพื่อให้เกณฑ์ใหม่นี้สอดคล้องกับเกณฑ์การเผยแพร่ข้อมูลตาม

“ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560”

และเกณฑ์ Personal Data Protection Act (PDPA) (พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562)

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ข้อบังคับของ ตลาดหลักทรัพย์ ฯ

จากข้อบังคับดังกล่าว ใน ข้อ 8 (3) ที่มีใจความสำคัญว่า (คัดมาเฉพาะที่เกี่ยวข้อง)

“ให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นหรือให้สิทธิใดๆ…”

เกณฑ์ PDPA

มีผลบังคับใช้เมื่อ 27 พฤษภาคม 2563 เป็นกฎหมายที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ–นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อน เช่น เชื้อชาติ ความคิดเห็น และข้อมูลทางการแพทย์ เป็นต้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

โดยประเด็นสำคัญของกฎหมาย ในส่วนของ “การใช้หรือการเปิดเผยข้อมูล” ห้ามไม่ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลใช้หรือเปิดเผยข้อมูล โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล เว้นแต่ในบางกรณี

เจ้าของข้อมูลมีสิทธิ เช่น

• สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
• มีสิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้

ผลกระทบเมื่อเปลี่ยน เกณฑ์ รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  • สำหรับหุ้นบางตัว นักลงทุนจะเจอชื่อเซียนหุ้นดัง ๆ น้อยลง เนื่องจาก อาจมีสัดส่วนไม่สูงเท่า นักลงทุนสถาบัน หรือ บริษัทใหญ่ ๆ
  • นักลงทุนจะทราบการเปลี่ยนแปลงการซื้อขายของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (อันดับที่มากกว่า 10 อันดับ ตามเดิม) ได้ยากขึ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

“หากเราเล่นตามเซียนหุ้น อาจจะไม่ทราบชื่อบางคนอีกต่อไป ถ้าสัดส่วนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ใหม่”

แอด Line มีของแจก ฟรี!!!

Line id : @MrStock
? Line : https://MrStock.me/line/
( คลิก ที่ลิ้งค์เพื่อแอดเพื่อนได้เลย)

ข้อมูลอ้างอิง
https://www.set.or.th/rulebook/#/regulation/content/10353
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/069/T_0052.PDF
ภาพปก https://www.set.or.th/ICMC/contactus.html

Admin : Kamonwan