การวิเคราะห์แนวโน้ม (Trend Analysis)

การวิเคราะห์แนวโน้ม คือ การวิเคราะห์ตัวเลขในงบการเงินโดยนำรายการที่สนใจมาเทียบกับรายการเดียวกันของปีหรือไตรมาสก่อนหน้า เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของรายการนั้น ๆ

การวิเคราะห์แนวโน้มคืออะไร   

การวิเคราะห์แนวโน้มเป็นการเปรียบเทียบรายการเดียวกันในแต่ละปีหรือไตรมาสก่อนหน้า เพื่อดูแนวโน้มว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง มักจะใช้กับงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

วิธี การวิเคราะห์แนวโน้ม

ใช้หลักการคำนวณ เหมือนการหาสัดส่วนทั่วไป คือ มี “ตัวตั้ง” และ “ฐาน” โดยจะใช้ตัวเลขของหลาย ๆ ปี เพื่อดูแนวโน้ม

การวิเคราะห์แนวโน้ม

ในส่วนของ “ฐาน” สำหรับการวิเคราะห์แนวโน้ม มีอยู่ 2 แบบ ดังนี้

1. ปีฐานคงที่

คือ การกำหนดให้ปีใดปีหนึ่งเป็นฐานในการคำนวณสัดส่วนสำหรับปีต่อ ๆ ไป แต่ควรจะเลือกปีที่มีผลการดำเนินงานเป็นปกติ เนื่องจากหากเลือกปีที่ไม่ปกติอาจทำให้การวิเคราะห์ไม่เหมาะสมได้

การวิเคราะห์แนวโน้ม

2. ปีฐานเคลื่อนที่

คือ การคำนวณสัดส่วนโดยให้ปีก่อนหน้าเป็นปีฐานไปเรื่อย ๆ ทำให้ทราบการเติบโตเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า แบบ ปีต่อปี (Year on Year: YoY) หรือแบบไตรมาสต่อไตรมาส (Quarter on Quarter: QoQ )

การวิเคราะห์แนวโน้ม

ประโยชน์ของการวิเคราะห์แนวโน้ม

ช่วยให้นักลงทุนทราบถึงแนวโน้มของรายการที่สนใจเป็นหลัก เช่น แนวโน้มรายได้ ต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และกำไรขั้นต้น เป็นต้น

เมื่อทราบแนวโน้มของรายการที่สนใจแล้ว ก็ทำให้ทราบถึงสิ่งที่บริษัทควรพัฒนาและปรับปรุงในงวดถัด ๆ ไป

ซึ่งเมื่องบของงวดถัดไปออกแล้วไม่เป็นตามที่คาดหวัง ก็จะช่วยให้เราพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนของเราได้ง่ายขึ้นและช่วยการคาดการณ์อนาคตได้ดีขึ้น

การวิเคราะห์แนวโน้มไม่จำเป็นต้องทำทุกรายการ อาจเลือกเพียงรายการที่เราสงสัย เช่น ในขณะที่รายได้ของบริษัทเติบโตเรื่อย ๆ แต่กำไรขั้นต้นไม่โตตาม ซึ่งปัญหานี้อาจมาจากประสิทธิภาพการควบคุมต้นทุนขาย

เราก็ใช้วิธีการวิเคราะห์แนวโน้ม โดยการคำนวณแนวโน้มของต้นทุนขาย และแนวโน้มของรายได้

แล้วจึงนำทั้งสองแนวโน้มนี้มาเปรียบเทียบกันว่า แนวโน้มของต้นทุนขายเพิ่มขึ้นเร็วกว่าแนวโน้มของรายได้หรือไม่ เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ต่อไป

แอด Line มีของแจก ฟรี!!!

Line id : @MrStock
? Line : https://MrStock.me/line/
( คลิก ที่ลิ้งค์เพื่อแอดเพื่อนได้เลย)

Admin: Kamonwan