การวิเคราะห์ตามแนวดิ่ง (Common-Size Analysis)

การวิเคราะห์ตามแนวดิ่ง คือการวิเคราะห์ตัวเลขในงบการเงิน โดยนำรายการนั้น ๆ มาเทียบกับรายการที่เป็นฐานการคำนวณ เพื่อหาสัดส่วน ซึ่งจะแสดงความสัมพันธ์ การเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของแต่ละรายการได้

การวิเคราะห์ตามแนวดิ่ง คืออะไร

เป็นวิธีการที่จะช่วยวิเคราะห์งบการเงิน โดยจะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของแต่ละรายการออกมาเป็นรูปสัดส่วน หรือ percent

เนื่องจากตอนดูงบการเงิน เราจะเห็นเป็นตัวเลขจำนวนเงิน ซึ่งอาจจะมองดูยาก การวิเคราะห์ตามแนวดิ่งจะช่วยให้เรามองภาพง่ายขึ้น มองแต่ละรายการออกเป็นสัดส่วนของอีกรายการ ซึ่งจะช่วยให้เราเห็นความสัมพันธ์และหาความสมเหตุสมผลได้ง่ายขึ้น

วิธีการวิเคราะห์ตามแนวดิ่ง  

จะเหมือนการคำนวณ ร้อยละ (%) ทั่วไป โดยจะมีสองตัวแปรหลักคือ “ตัวตั้ง” และ“ฐาน”

การวิเคราะห์ตามแนวดิ่ง

เราสามารถนำวิธีการวิเคราะห์ตามแนวดิ่งไปใช้ได้กับงบการเงินหลัก ได้แก่ งบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบแสดงฐานะการเงิน หรือ งบดุล

ในงบแสดงฐานะการเงิน เราสามารถใช้ 2 วิธีได้ ดังนี้

1. หาร้อยละในสินทรัพย์รวม คือ การให้ “สินทรัพย์รวม” เป็น “ฐาน” และให้รายการที่ต้องการเทียบ เป็น “ตัวตั้ง”

2. หาร้อยละเฉพาะสัดส่วน คือ การให้ “รายการอื่น” เป็น “ฐาน”และให้รายการที่ต้องการเทียบ เป็น “ตัวตั้ง” เพื่อเจาะรายการเฉพาะส่วนที่ต้องทราบได้

การวิเคราะห์ตามแนวดิ่ง

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สามารถใช้ “ฐาน” ได้ 2 วิธี ดังนี้

  1. ให้ “รายได้รวม” เป็นฐาน
  2. ให้ “รายได้จากการขายหรือการให้บริการ” เป็นฐาน
การวิเคราะห์ตามแนวดิ่ง

ประโยชน์ของ การวิเคราะห์ตามแนวดิ่ง

การวิเคราะห์ในลักษณะนี้จะช่วยให้นักลงทุนสามารถสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญได้อย่างชัดเจน เช่น การลดลงหรือเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของกำไรระหว่างปีหรือไตรมาส เป็นต้น ซึ่งก็จะเป็นสัญญาณให้เราวางแผนการลงทุนได้

การเปรียบเทียบเป็นสัดส่วน ทำให้เราทราบโครงสร้างงบการเงินปีนั้น ๆ เช่น อัตราการทำกำไร โครงสร้างค่าใช้จ่าย และเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา จะทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มสำคัญได้

เมื่อทราบโครงสร้างฐานะทางการเงินแล้ว เราสามารถ วิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงินของบริษัทได้

ตัวเลขสัดส่วนที่ได้จากการวิเคราะห์ สามารถนำไปเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันได้ เพื่อทราบถึงความสามารถในการแข่งขัน จุดแข็ง และจุดอ่อนของบริษัทได้

แอด Line มีของแจก ฟรี!!!

Line id : @MrStock
? Line : https://MrStock.me/line/
( คลิก ที่ลิ้งค์เพื่อแอดเพื่อนได้เลย)

Admin: Kamonwan