งบการเงินคือ อะไร ? และ จุดมุ่งหมายของงบการเงิน

งบการเงินคือ รายงานทางการเงินและบัญชีที่มีแบบแผน เพื่อแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการ ในแต่ละงวดบัญชี

งบการเงินคือ (Financial Statements)

  • รายงานทางการเงินและบัญชีของกิจการในรอบที่ผ่านมา (สรุปขึ้นจากการทำบัญชี)

โดยปกติแต่ละบริษัทต้องจัดทำบัญชีอยู่แล้ว เมื่อครบงวด เช่น งวดปี (ระยะเวลา 1 ปี) ก็นำข้อมูลบัญชีเหล่านี้มาจัดทำเป็น งบการเงิน เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปใช้งานต่อ หรือวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และ ฐานะของบริษัท

ดังนั้น งบการเงิน ก็คือ สรุปบัญชีในรอบที่ผ่านมา นั่นเอง

ทำให้ทราบว่ามีผลการดำเนินงานดีหรือไม่ และฐานะการเงินเป็นอย่างไร นั่นเอง

จุดมุ่งหมายของ งบการเงิน

  1. เพื่อนำเสนอฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงฐานะทางการเงินของกิจการ
  2. ทราบถึงผลการบริหารของฝ่ายบริหารว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด บรรลุเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่
  3. ให้ข้อมูลแสดงผลกระทบทางการเงินจากเหตุการณ์ในอดีตและผลกระทบที่จะเกิดในอนาคต

 

ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินกลุ่มต่างๆ เช่น ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ ผู้บริหาร ลูกจ้าง ลูกค้า รัฐบาล เป็นต้น


งบการเงิน ทำให้ทราบถึงสภาพของ กิจการ ซึ่งเป็นข้อมูล ณ ปัจจุบันและอดีตที่ผ่านมา

แต่ในอนาคตอาจจะดีหรือแย่กว่านี้ก็เป็นได้เช่น หาก กิจการ ยังมีรายได้น้อยกว่าค่าใช้จ่าย ถ้าทำการปรับปรุงการจัดการให้ดีขึ้น ลดค่าใช้จ่าย ก็จะกลับมามีกำไรได้


ผู้ใช้ประโยชน์จากงบการเงิน

ผู้ใช้งบการเงินหรือผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) มีอยู่หลากประเภท จุดมุ่งหมายในการใช้งบการเงินก็แตกต่างกันออกไป เช่น

นักลงทุน หรือ ผู้ถือหุ้น

เป็นเจ้าของเงินทุน เป็นผู้รับได้ผลตอบแทนจากการลงทุน รวมทั้งยังต้องรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น งบการเงินทำให้ผู้ลงทุนทราบถึงผลการดำเนินธุรกิจของกิจการเป็นว่าอย่างไร สามารถคาดการณ์ถึงปันผลที่จะได้รับ และมูลค่าของกิจการ

เจ้าหนี้

เช่น เจ้าหนี้การค้า ผ่อนชำระเช่าซื้อ เงินให้กู้ ทั้งให้กู้ระยะสั้น และให้กู้ระยะยาว โดยวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานจากงบการเงิน ช่วยให้เจ้าหนี้ประเมินความสามารถในการชำระหนี้ ว่าหนี้สินจะได้รับชำระหนี้ครบตามกำหนดและดอกเบี้ยหรือไม่

ผู้บริหาร

มีหน้าที่ในการบริหารงานให้กิจการดำเนินงานตามเป้าหมาย ใช้งบการเงินเพื่อตัดสินใจเรื่องต่างๆ การวางแผนล่วงหน้าทั้งระยะสั้นและระยะยาว การควบคุม การจัดการ และติดตามการดำเนินงาน

 

ถึงแม้ข้อมูลใน งบการเงิน จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในอดีต แต่ก็พอบอกอนาคตบางอย่างได้

เช่น ถ้ากิจการมีหนี้สินจากการกู้ยืม พอให้เราคาดได้ว่า ต่อจากนี้กิจการต้องมีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย และมีภาระในการคืนเงินที่กู้ยืมมา

อ่านเพิ่มเติมประเด็นนี้ได้ที่นี่ (คลิก)

งบการเงิน บอกอนาคตอะไร
งบการเงิน บอกอนาคตอะไร

สามารถดาวน์โหลดงบการเงินโดยตรงได้จาก เว็บไซต์ set.or.th (ใส่ตัวย่อหุ้นที่ต้องการ)

 


สนใจศึกษาวิธการอ่าน งบการเงิน เพิ่มเติม

สรุปสั้นๆ อ่านงบการเงิน 3 งบหลัก
ประกอบด้วย

1 งบแสดงฐานะการเงิน
2 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
3 งบกระแสเงินสด

ฉบับกระชับเข้าใจง่าย ประหยัดเวลาเรียนรู้ ใช้เวลาไม่นาน (คลิกที่นี่เพื่อรับชม)

อ่านงบการเงิน ฉบับสรุปสั้นๆ 3 งบหลัก
อ่านงบการเงิน ฉบับสรุปสั้นๆ 3 งบหลัก

รวมคลิปสอนอ่านงบการเงินแบบเข้าใจง่าย (ฟรี)

http://www.MrLikeStock.com/clip/

สนใจเข้าร่วมสัมมนากับ Mr.LikeStock

สัมมนาอ่านงบการเงิน และ การประเมินมูลค่าหุ้น

http://www.MrLikeStock.com/seminar/

โทร 088-555-3245

Line id : MrLikeStock (คลิกเพื่อแอดได้เลย)


ขอบคุณครับ

Mr.LikeStock