สมการบัญชี (Accounting Equations) Debit & Credit แบบเข้าใจง่าย – Mr.LikeStock

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบได้ที่

http://www.ebooks.in.th/ebook/32849/

เนื้อหาประกอบด้วย

  • ทบทวนสมการบัญชี
  • เดบิต และ เครดิต
  • ตัวอย่าง เดบิต และ เครดิต
  • การตั้งสำรองหนี้สูญ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
  • ลดพาร์ (Par) ล้างขาดทุนสะสม
  • การจ่ายปันผลเป็นหุ้น
  • แตกพาร์

 

Mr.LikeStock