งบกระแสเงินสด (Statement of Cash Flow) / MrLikeStock.com

งบกระแสเงินสด (Statement of Cash Flow) หมายถึง งบการเงินที่แสดงถึงการได้มาและการใช้ไปของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ในรอบระยะเวลาหนึ่ง ทำให้นักลงทุนทราบถึงสภาพคล่องของกิจการ และกระแสเงินสดที่ไหนเวียนในกิจการ แบ่งเป็น 3 กิจกรรมคือ

อ่านต่อ