ตารางคำนวณมูลค่าหุ้น วิธี PE Ratio
Stock Date 24 Apr 2024
Price Share 100.00
 
Market Cap. (M.Baht)
กำไร \ PE
1,800 2,000 2,200
2,160 2,400 2,640
 
Target Price (Baht)
กำไร \ PE 18 20 22
100 18.00 20.00 22.00
120 21.60 24.00 26.40
 
Upside (%)
กำไร \ PE 18 20 22
100 -10.0 % 0.0 % 10.0 %
120 8.0 % 20.0 % 32.0 %
 
กำไร Fwd.PE M.Cap 2,000
100 20.0 Avg. TP. 21.90
120 16.7 Upside (%) 9.5 %